Armatura kalkulýatory

Armatura kalkulýatory 1

Yzky diametri, mm
Çybyk uzynlygy, metr
Çybyklaryň sany
Bir tonna bahasy

Armatura kalkulýatory 2

Yzky diametri, mm
Çybyk uzynlygy, metr
Armaturalaryň umumy agramy, kg
Bir tonna bahasyGoogle Play

Yzky hasaplama


Armatura kalkulýatory 1

Armaturanyň umumy agramyny, umumy göwrümini, bir metr agramyny we bir berkitme çyzygyny hasaplar.
Belli diametri we berkitmäniň uzynlygy boýunça.

Armatura kalkulýatory 2

Armaturanyň umumy uzynlygyny, göwrümini we güýçlendiriji barlaryň sanyny, bir metr we bir baryň agramyny hasaplar.
Belli diametre we armaturanyň umumy agramyna görä.

Hasaplama bir kub metr poladyň agramy 7850 kilograma deňdir.

Jaý gurmak üçin armaturlary hasaplamak

Jaý gurlanda, binýat üçin berkidiş mukdaryny dogry hasaplamak gaty möhümdir. Maksatnamamyz size muny etmäge kömek eder. Arka kalkulýatoryny ulanyp, bir taýagyň agramyny we uzynlygyny bilip, size gerek bolan armaturanyň umumy agramyny ýa-da gerekli çybyklary we olaryň umumy uzynlygyny bilip bilersiňiz. Bu maglumatlar size zerur işi ýerine ýetirmek üçin armaturlaryň göwrümini çalt we aňsat hasaplamaga kömek eder.

Dürli esaslar üçin berkitmäni hasaplamak

Armaturalary hasaplamak üçin jaýyň binýadynyň görnüşini hem bilmeli. Bu ýerde iki sany umumy wariant bar. Bular plita we zolak esaslarydyr.

Baseplate armaturlary

Plitanyň düýbi agyr toprakda beton ýa-da kerpiçden köp mukdarda demirbeton pollary gurmak zerur bolan ýerlerde ulanylýar. Bu ýagdaýda esas berkitmegi talap edýär. Iki zonada öndürilýär, olaryň her biri biri-birine perpendikulýar ýerleşýän iki gatlakdan ybarat.
Uzynlygy 5 metr bolan plita üçin armatura hasaplamagyň wariantyna serediň. Güýçlendiriji barlar biri-birinden 20 sm uzaklykda ýerleşýär. Şonuň üçin bir tarap üçin 25 çybyk gerek. Tabagyň gyralarynda çybyklar goýulmaýar, bu bolsa 23 adamyň galýandygyny aňladýar.
Indi çybyklaryň sanyny bilip, olaryň uzynlygyny hasaplap bilersiňiz. Berkidiji çybyklaryň 20 sm gyrasyna ýetmeli däldigini, şonuň üçin tabagyň uzynlygyna esaslanyp, her çyzygyň uzynlygy 460 sm boljakdygyny bellemelidiris. Plastinanyň inedördül şekilli bolmagy şerti bilen transvers gatlak birmeňzeş bolar. Şeýle hem iki kemeri birikdirmek üçin zerur bolan berkitme mukdaryny hasaplamalydyrys.
Guşaklaryň arasyndaky aralyk 23 sm diýeliň. Bu ýagdaýda olaryň arasyndaky bir böküjiniň uzynlygy 25 sm bolar, sebäbi ýene iki santimetr armatura gider. Biziň ýagdaýymyzda, yzygiderli 23 sany bökjek bolar, sebäbi berkitme kemerleriniň kesişýän ýerinde her öýjükde ýasalýar. Bu maglumatlary alyp, programmany ulanyp hasaplamaga geçip bileris.

Zolak esaslary üçin berkitme

Zolak binýady gaty durnuk däl toprakda agyr jaý gurulmaly ýerde ulanylýar. Bu binýat binanyň ähli perimetri boýunça we esasy ýük göteriji diwarlaryň aşagynda uzalyp gidýän betondan ýa-da demirbetondan ýasalan lenta. Şeýle binýady berkitmek 2 zonada-da amala aşyrylýar, ýöne berkitmegiň zolak binýadynyň aýratynlygy sebäpli has az sarp edilýär we şonuň üçin has az çykdajy eder.
Güýçlendirmegiň tertibi, kafel binýady bilen takmynan deňdir. Diňe çybyklar burçdan eýýäm 30-40 sm gutarmaly. Her bökjek bolsa, hasasynyň üstünden 2-4 sm uzaklykda bolmaly. Wertikal bökjekleri hasaplamak, plita binýatlary üçin berkitmegiň gerekli uzynlygyny hasaplamak ýaly prinsip boýunça amala aşyrylýar.
Birinji we ikinji ýagdaýlarda güýçlendirmek azyndan 2-5 göterim aralygynda alynmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte