90° aýlaw ädimleri bilen basgançaklary hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Boýy açmak Y
Açylyş uzynlygy X
Merdiwanyň ini Z

Jemi ädimleriň sany C
Aýlanýan ädimleriň sany C2
Aşakdaky ädimleriň sany C1
Stepdim galyňlygy W
Tapgyr gyrasy F
Bowstring galyňlygy T
Google Play

Agaç basgançagy hasaplamagyň usulyýetiGerekli ululyklary görkeziň ikinji gata basgançaklar ikinji gata basgançaklar basgançaklar

X - basgançagyň ini
Y - Boýy açmak
Z - Merdiwanyň ini
F - basgançaklar
W - Stepdim galyňlygy
C - ähli ädimleriň sany
C1 - aşaky ýörişdäki ädimleriň sany
C2 - Aýlanýan ädimleriň sany

salgylanma

90° aýlaw ädimleri bilen basgançaklary hasaplamak.

Aýlanýan basgançakly agaç basgançak, amatlylygy we işleýşini ýitirmän, jaýdaky ýerleri ep-esli tygşytlamaga mümkinçilik berýär.

Hasaplanyňyzda, aýlaw ädimleriniň iň amatly sanyna üns beriň. Tejribämde basgançagyň ini 80 sm bolan 3 ädim optimaldyr. Has köp - ädimler gaty dar we şonuň üçin oňaýsyz bolar.

Açyş basgançaklaryň diňe ýokarky böleginiň üstünde ýerleşýän bolsa, kelläniň şikeslenmezligi üçin bir-biriniň üstünden düşmezden ozal öwrüm nokadyndaky beýiklik möhümdir. Iň azyndan 2 metr bolmaly.

Bu dizaýn bilen basgançaklaryň giňligi möhüm rol oýnaýar. Sebäbi aýlaw ädimleriniň amatlylygyna gönüden-göni täsir edýär. Basgançaklar näçe giň bolsa, şonça-da amatlylygy ýitirmän ulanylyp bilner.

Taslamalaryň we dizaýnlaryň dürlüligi sebäpli programmadaky basgançaklar üçin demir ýol hasaplanmaýar we görkezilmeýär.

Möhüm! Aýlanma ädimleriniň ölçeglerine üns beriň. Basgançagyň ölçeglerini almak üçin - bu ululyklara çykmagyň ululygyny goşmagy ýatdan çykarmaň.

Daş basgançagyň hasaplanylmagy agaç ýa-da metal basgançagyň hasaplamasyndan tapawudy ýok. Esasy zat, ädimleriň ululygyny dogry hasaplamakdyr. Boýy ähli bölekleri üçin birmeňzeş bolmaly.

Basgançagyň amatlylygyny hasaplamak, basgançagyň uzynlygyna esaslanýan formula bilen hasaplanýar.
Adamyň ädim uzynlygy ortaça 60-dan 66 sm, ortaça 63 sm.
Amatly basgançak formula laýyk gelýär: 2 ädim + ädim çuňlugy = 63±3 sm.

Basgançaklaryň iň amatly ýapgytlygy 30° -dan 40° -a çenli.
Basgançaklaryň çuňlugy 45 aýakgabyň ululygyna laýyk bolmaly - 28-30 sm-den az bolmaly däldir.
Çuňlugyň ýoklugy basgançak bilen öwezini dolup biler.
Basgançagyň beýikligi 20-25 sm çenli bolmaly.

Programma esasy burçlar we ölçegler bilen aýlawly basgançaklar bilen basgançaklaryň çyzgylaryny çeker.
Çyzgylarda basgançaklaryň umumy ölçegleri, basgançaklaryň ýokarky setirleriniň bellikleri, basgançaklaryň burçlary we basgançaklaryň esasy ölçegleri görkezilýär.

Bu programma tomusky jaý üçin basgançak dizaýn etmäge we öndürmäge kömek eder ýa-da özüňiz ýerine ýetirersiňiz diýip umyt edýärin.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte