Keramiki plitalary hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Kafeliň ini E
Kafeliň beýikligi F

Otagyň uzynlygy A
Otag giňligi B
Diwaryň beýikligi Y

Ini we beýikligi boýunça ýerleri aýyryň

Diwardan aýyryň A1 A2
Diwardan aýyryň B1 B2
Diwardan aýyryň C1 C2
Diwardan aýyryň D1 D2

1 metr üçin plitkalaryň bahasy2 H
Iş 1 metr üçin2 Z


Google Play

Keramiki plitalary hasaplamak


Gerekli kafel we hammam ululyklaryny görkeziň

E - Kafeliň ini.
F - Kafeliň beýikligi.
A - Hammamyň uzynlygy.
B - Otagyň ini.
Y - Diwaryň beýikligi.
Keramiki kafel
kafel
Diwarlaryň meýdanyndan keramiki plitkalar bilen gutarmaýan ýerleri aýryp bilersiňiz.
Vanna otagynyň gapysy, duşuň aňyrsyndaky diwar ýa-da hammamyň aňyrsynda ýer bolup biler.
Bu ýerler her diwar üçin aýratyn görkezilýär.
Netijede, programma keramiki plitalaryň ýa-da farfor plitalarynyň meýdanyny we mukdaryny hasaplar.
Netije her diwar üçin aýratyn we tutuş hammam üçin görkezilýär.
Çukuryň mukdaryny bahalandyrmak üçin ähli bogunlaryň uzynlygy.
Bezegsiz oturgyçlaryň ululyklary.
Tamamlamazdan ýerleri göz öňünde tutup, etek tagtalarynyň uzynlygy.
Diwarlaryň perimetri.

Diwar örtügi diagrammasy

Çyzgyda, her diwar üçin aýratynlykda hasaplamada takmynan örtük shemasy döredilýär.
Diagramma kafeliň goýulmagyna we kesilmegine wizual baha bermek üçin berilýär.
Bu gurnama usulyny, galyndylaryň mukdaryny kesgitlemäge kömek eder.

Keramiki kafeliň bahasy we ony goýmagyň bahasy görkezilse, programma hammamy bejermegiň takmynan çykdajylaryny hasaplar.

Plitkalary az margin bilen satyn almagyň has gowudygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
Esasanam özüňe garşy durmak bilen meşgullanjak bolsaň.
Dürli partiýalardaky önümler reňk we nagyş boýunça birneme üýtgäp biler.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte