Çukur üçin ýer işleriniň mukdaryny hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçegini metrlerde görkeziň

Çuňluk B
Uzynlyk Y
Ini X

Gazuw-agtaryş çykdajylaryny görkeziň

Gazmak (1 kub metr üçin)
Topragy aýyrmak (1 kub metr üçin)Google Play

Worker işini hasaplamakÖlçegini metrlerde görkeziň

B - çukur çuňlugy
Y - çukuryň uzynlygy
X - çukuryň ini

Gurluşyk işleri, çukur gazmak, howuz ýa-da howuz, ýurt öýüniň özbaşdak kanalizasiýasy üçin çukur gazmak, zeýkeş ulgamy ýa-da kottejiň suw üpjünçiligi.
Earther işleri gurlanda, gazylan topragyň göwrümine dogry baha bermek gaty möhümdir.
Gazuw-agtaryş gymmaty düýb çukuryny ýa-da çukur gazmakdan we topragy aýyrmakdan ybaratdyr. Bagda ýa-da gök önüm bagynda has köp ulanmak üçin ýokarky hasylly gatlagyň hereketini meýilleşdirmeli. Topragyň önelgesiz bölegi sahypany tekizlemek, binýady doldurmak ýa-da ýerden çykarmak üçin ulanylýar. Topragy aýyrmak üçin ýerler öňünden kesgitlenýär.

Şeýle hem 1 kub metr gazmagyň nyrhlarynyň köplenç iş çuňlugynyň ýokarlanmagy bilen ýokarlanýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Şeýlelik bilen ýerden 1 metr çuňluga, 1 metrden we çuňluga çenli bahalar ýarym bilen tapawutlanyp biler. Topragyň hereketi köplenç aýratyn çykdajydyr. Garaşylmadyk çykdajylary çekmezlik üçin potratçy bilen öňünden bellik ediň.

Esasy guýlanda, resminamalary gurmak üçin çukuryň ölçeglerindäki aksiýany göz öňünde tutuň.

El bilen ýa-da ekskawator?
Bu çemeleşmeleriň hersiniň gowy we erbet taraplary bar.
El bilen işlän wagtyňyz çukur has takyk ýerine ýetirilip bilner.
Arzan zähmet we kiçi göwrümli bolsa, elde gazmagyň soňky bahasy ekskawator we beýleki ýörite enjamlary kärendesine alanyňda az bolup biler. Çukuryň ululygyna we geometriýasyna gözegçilik etmek has aňsat.
Şeýle-de bolsa, ep-esli toprak we tizlik bilen ekskawator köplenç ýeňýär. Her niçigem bolsa, karar size bagly.

Gazuw-agtaryş tertibi.
Çukur bellemek
Ilki bilen çukuryň ýa-da çukuryň aşagynda bir ýer bellemeli. Munuň üçin ýeriň ýüzünde çeňňek we inçe şnur bilen iş ýerini görkezýär. Geometriýany dolandyrmak üçin geljekki binanyň çukurynyň iki diagonaly ölçelýär - biri-birine gabat gelmeli.

Şeýle-de bolsa, bu hünärsiz usul bolup, çukurlary bellemek ýa-da birneme tekiz ýer üçin amatly.

Earther işleriniň has takyk dizaýny üçin aşakdaky tehnologiýa ulanylýar.
Aýdylan binýat çukuryndan biraz aralykda agaç sütünler iki topara gazylýar (kast etmek). Şnurlaryň çekilýän tagtalaryna gaty keseligine berkidilýär. Tagtalary biri-biri bilen deň derejede düzetmäge synanyşyň.
Şnurlary herekete getirip, takyk belliklere ýetýärler. Bu zolaklar zolak binýadynyň gurluşyny takyk gurnamak üçin ulanylýar.

Dereje, teodolit, lazer rulet ýa-da lazer derejesi işi aňsatlaşdyrýar.


Çukur gazmak.
Topragyň gowşaklygy ýa-da çukuryň çuňlugy bar bolsa, gazuw-agtaryş işleriniň howpsuzlygyna aýratyn üns beriň. Bu ýagdaýda çukuryň diwarlary gaty dik däl-de, eňňit bilen - topragyň dökülmeginiň öňüni almak üçin ýasalýar.

Çukuryň diwarlary we aşagy ýeterlik uzynlyk derejesi we demir ýoly bilen dolandyrylýar.

Geometriýa gözegçilik.
90 gradus takyk burç üçin bir hiledir. Gapdallary bilen üçburçluk 3:4:5 metr (ýa-da bu sanlaryň köpelýän taraplary bilen) bir burçy 90 dereje. Burçuň bir gapdalynda 3 metr, beýleki tarapynda 4 metr we nokatlaryň arasyndaky aralyk takmynan 5 metr bolmaly.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte