Esasy plita materiallaryny hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Plastinanyň beýikligi B
Uzynlyk Y
Ini X

Forma

Forma tagtasynyň galyňlygy T
Tagtanyň uzynlygy L
Tagtanyň ini H

Armatura

Öýjügiň uzynlygy Z
Öýjügiň ini W
Diametri D
Setirleriň sany R

Beton kompozisiýa

1 sement halta m3 beton M
Bir haltanyň agramy K

Beton nisbatlar
sement : gum : ezilen daş agramy boýunça

: :

Gurluşyk materiallarynyň bahasy

sement (sumka üçin)
gum (1 tonna)
ezilen daş (1 tonna)
Geňeş (1 kub metr üçin)
Armatura (1 tonna üçin)

Google Play

Esasy plastinka hasaplamak


Zerur ölçegleri millimetrde görkeziň

Y - binanyň uzynlygy
X - plastinka ini
B - binýadyň umumy beýikligi

Z - Öýjügiň uzynlygy
W - Öýjügiň ini
D - Yzky diametri
R - berkitmegiň gorizontal hatarlarynyň sany
Если расчет арматуры вам не требуется, то оставьте это поле пустым.

Bir kub metr beton öndürmek üçin zerur sement mukdary her ýagdaýda tapawutlanýar.
Bu sementiň markasyna, alnan betonyň islenýän markasyna, doldurgyçlaryň ululygyna we nisbatlaryna baglydyr.

M - 1 kub metr beton üçin näçe halta sement gerek
K - kilogramda bir halta sementiň agramy

T - Forma tagtasynyň galyňlygy
H - Tagtanyň ini
L - Tagtanyň uzynlygy

Sebitiňizdäki materiallaryň bahasyny görkeziň.

Köp materiallaryň bahalaryny göwrümine däl-de, agramyna görä hasaplamagy ýatdan çykarmaň.
Saýlaw binýadynyň görnüşlerinden biri monolit binýat plitasydyr.
Adatça, şeýle binýat jaýyň tutuş meýdanynda ýerleşýän monolit beton plita bolup durýar.
Plitanyň düýbünde deformasiýa bolmazdan ýükleri kabul etmek üçin, göwrümiň giňişligini berkitmek hökmany suratda ulanylýar.
Enjamlary adaty esaslar bilen deňeşdirilende beton we armatura has köp sarp edilmegini talap edýär we şonuň üçin birneme gymmat.

Bu programmany hasaplamaga näme kömek eder?

Plitany doldurmak üçin betonyň göwrümi.
Beton taýýarlamak üçin zerur mukdarda materiallar - sement, gum, çagyl.
Forma enjamy üçin zerur tagtalaryň sany.
Buildinghli gurluşyk materiallarynyň takmynan bahasy.
Esasy plastinkany berkitmek geologiki şertlere we dizaýna baglydyr.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte