Çukuryň göwrümini hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçegini metrlerde görkeziň

Çukuryň uzynlygy L
Ini A
Ini B
Çuňluk H

Gazuw-agtaryş çykdajylaryny görkeziň

Gazmak (1 kub metr üçin)
Topragy aýyrmak (1 kub metr üçin)

data-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

Çukuryň ýa-da garymyň göwrümini hasaplamak

Çukur
Ölçegini metrlerde görkeziň

L - çukuryň ýa-da garymyň umumy uzynlygy
A - ýokarky ini
B - aşaky ini
H - çukur çuňlugy

Programma çukuryň göwrümini we üst meýdanyny hasaplar.
Çukuryň ýokarsynyň we aşagyndaky ini başga bolsa, peýdaly ses goşmaça hasaplanar C we eňňidiň göwrümi D.

Çukuryň göwrümini hasaplamak

Aragatnaşyk, ýylylyk turbalary, kanalizasiýa gurmak ýa-da sebitiňizde zolak binýady gurmak üçin çukur gazmak zerur bolup biler. Munuň üçin hünärmenleri çagyryp bilersiňiz ýa-da bu işi özüňiz edip bilersiňiz. Emma iki ýagdaýda-da çukuryň käbir aýratynlyklaryny bilmeli bolarsyňyz. Programmamyz olary hasaplamaga kömek eder. Çukuryň uzynlygyna, inine we çuňlugyna esaslanyp, onuň göwrümini we ýer meýdanyny kesgitlär. Çukuryň ýokarsynyň we aşagynyň ini başga bolsa, peýdaly eňňit mukdary hem hasaplanar. Çukuryň göwrümini hasaplamak diňe bir işleriňizi ýeňilleşdirmek bilen çäklenmän, hünärmenleriň hyzmatlaryndan peýdalanmak kararyna gelseňiz, ýer işleriniň bahasyny hem hasaplamaga kömek eder.

Çukur gazmak

Çukur gazmagyň üç usuly bar. Bu el bilen garym ýa-da garym ekskawatoryny ulanyp, çukur gazýar.
Birinji ýagdaý, adatça ýörite enjamlara elýeterli bolmadyk ýerlere degişlidir. Bu, topragyň hiline ep-esli täsir edýän çukur gazmagyň ep-esli wagt usulydyr.
El bilen çukurlar munuň üçin zerur wagty azaldýar. Ony satyn alyp ýa-da kärendesine alyp bilersiňiz. Şeýle hem ýöriteleşdirilen kompaniýada çukur gazyp bilersiňiz. Soň bolsa hünärmen tarapyndan ýerine ýetiriler.
Ekskawator gurluşyk enjamlarynyň bu ýere gidip bilýän ýerlerinde, şeýle hem köp mukdarda işleriň geçiriljek ýerinde ulanylýar. Şeýle ekskawatory kärendesine almazdan ozal, çelek ululygyndaky awtoulag almak üçin çukuryň düýbüniň giňligini bilmeli.
Özüňiz çukur gazmak kararyna gelseňiz, ilki bilen dürli çuňlukdaky iş çukurlarynyň zerurdygyny bilmelisiňiz. Mysal üçin, kabeller goýmak üçin, adatça, çukurlar takmynan 70 sm çuňlukda gazylýar. Lagym üçin has çuňňur çukurlar gerek. Bu ýagdaýda bu çuňlugyň topragyň doňmagynyň çuňlugyndan ýarym metr uly bolmagy islenýär.
Çukuryň ini, ýerine ýetirilýän işiň görnüşine-de täsir edýär. Çukuryň iň kiçi ini aşagy bilen ölçelýär we içindäki turbalaryň görnüşine we ululygyna laýyk bolmaly.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.