Zolak binýadynyň materiallaryny hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Esasy görnüşini görkeziň

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Ini X
Uzynlyk Y
Boý H
Galyňlyk A
Ululygy C

Armatura

Gorizontal hatarlar G
Dik çyzyklar V
Baglaýjy çybyklar Z
Stepdim S
Yzky diametri D

Forma

Forma tagtasynyň galyňlygy T
Tagtanyň uzynlygy L
Tagtanyň ini E

Beton kompozisiýa

Bir haltanyň agramy K
1 kub metr beton üçin sumkalar F

Betonyň agramy boýunça paýy
sement : gum : ezilen daş

: :

Gurluşyk materiallarynyň bahasyny görkeziň

sement (sumka üçin) M
gum (1 tonna üçin) P
ezilen daş (1 tonna üçin) B
Geňeş (1 kub metr üçin) W
Armatura (1 tonna üçin) N


Google Play

salgylanmaGerekli ululyklary görkeziň millimetrde

X - binýadyň ini
Y - binýadyň uzynlygy
A - düýbüniň galyňlygy
H - binýadyň beýikligi
C - jumper okuna çenli aralyk

A - düýbüniň galyňlygy
H - binýadyň beýikligi
S - baglanyşyklaryň arasynda ädim
G - Gorizontal hatarlar
V - Dik çyzyklar
Z - Baglaýjy çybyklar

Bir kub metr beton öndürmek üçin zerur sement mukdary her ýagdaýda tapawutlanýar.

Bu sementiň markasyna, alnan betonyň islenýän markasyna, doldurgyçlaryň ululygyna we nisbatlaryna baglydyr.
Torbalarda görkezilýär.

Jaýyň binýady üçin gurluşyk materiallarynyň mukdaryny hasaplamak üçin jaý düzülende nähili möhümdigini gaýtalamaň.
Galyberse-de, monolit binýadyň bahasy jaýyň bahasynyň üçden birine ýetýär.

Bu hyzmat jaýyň düýbüni meýilleşdirmegi we hasaplamagy aňsatlaşdyrar. Zolak binýadyny gurmak üçin beton, armatur, forma tagtalarynyň mukdaryny hasaplamaga kömek eder.

Näme tapyp bilerin?:

Esasy aýak yzy (meselem, taýýar binýady ýapmak üçin gidroizolýasiýa mukdaryny kesgitlemek)
Esasy we pol plitalary ýa-da ýerzemin poluny guýmak üçin betonyň mukdary (köpeltmekde başlangyç ýalňyşlyk sebäpli ýeterlik beton bolmasa gyzykly bolar)
Yzky - klapanlaryň sany, uzynlygyna we diametrine baglylykda agramyny awtomatiki hasaplamak
Forma meýdany we kub metrde we böleklerde agaç mukdary
Allhli ýüzleriň meýdany (binýady gidroizolýasiýa hasaplamak üçin) we gapdal ýüzler we esas
Gaznanyň gurluşyk materiallarynyň bahasyny hasaplamak.

Şeýle hem maksatnama binýadyň çyzgysyny çeker.
Hyzmat öz eli bilen binýady gurýanlar we hünärmenler gurmak üçin peýdaly bolar diýip umyt edýärin.

Beton kompozisiýa

Beton taýýarlamak üçin sementiň, gumyň we ezilen daşyň mukdary we mukdary sement öndürijileriniň maslahat berşi ýaly deslapky görnüşde berilýär.
Şeýle hem sementiň, gumyň, çagyllaryň bahasy.

Şeýle-de bolsa, taýýar betonyň düzümi ezilen daşyň ýa-da çagyl bölekleriniň ululygyna, sement markasyna, täzeligine we saklanyş şertlerine berk baglydyr. Uzak saklanylanda sement häsiýetlerini ýitirýär we çyglylygyň ýokarlanmagy bilen sementiň hili has çalt ýaramazlaşýar.

Çäge we çagyl bahasynyň 1 tonna programmada görkezilendigini ýadyňyzdan çykarmaň. Üpjün edijiler her kub metr çäge, çagyl ýa-da çagyl bahasyny yglan edýärler.

Gumuň aýratyn agyrlygy onuň gelip çykyşyna baglydyr. Mysal üçin, derýa gumy karýer çägesinden has agyrdyr.
1 kub metr gumyň agramy 1200-1700 kg, ortaça 1500 kg.

Çagyl we haraba bilen has kyn. Dürli çeşmelere görä, ululygyna baglylykda 1 kub metr agramy 1200-2500 kg. Has agyr - kiçi.

Şonuň üçin her tonna çäge üçin bahany täzeden hasaplamaly we özüňizi çagyl etmeli ýa-da satyjylar bilen barlamaly bolarsyňyz.

Şeýle-de bolsa, hasaplama binýady dökmek üçin gurluşyk materiallarynyň takmynan çykdajylaryny tapmaga kömek eder. Gurmak üçin armaturalary, dyrnaklary ýa-da öz-özüne degýän nurbatlary, gurluşyk materiallaryny eltmegi, ýer we gurluşyk işleriniň bahasyny ýatdan çykarmaň.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte