karz kalkulýatory


Karzyň mukdary
Birnäçe aýyň dowamynda karz möhleti
Göterim göterimi

Uyllyk tölegleri
Tapawutly töleglerGoogle Play

karz kalkulýatory

Karzyň mukdaryny we möhletini, göterim derejelerini we töleg görnüşini görkeziň.
Kalkulýator tölegleriň, berginiň we karzyň bahasyny hasaplar.

Uly satyn almak üçin karz hyzmatlaryndan has köp adam peýdalanýar. Banklar we bank däl guramalar dürli şertlerde karz almagy teklip edýärler. Mysal üçin, kwartira, awtoulag, jaý gurmak ýa-da işiňizi ösdürmek üçin uly karz alsaňyz, bu karzyň siziň ygtyýaryňyzda boljakdygyny bilmek möhümdir. Belli bir karz programmasynyň saýlanjakdygyna göz ýetirmek üçin karz kalkulýatorymyzy ulanmagyňyzy maslahat berýäris. Karzyň mukdaryny, birnäçe aýyň dowamynda karzy üzüliş möhletini we degişli ugurlardaky göterim mukdaryny giriziň, şeýle hem tölegiň görnüşini - ýyllyk ýa-da tapawutlandyrylan görnüşi görkeziň we karzy üzmegiň haýsy böleginiň karzy üzmäge, haýsy bölegini karz göterimini, balansyny yzyna gaýtaryp boljakdygyny bilip bilersiňiz. biriniň birnäçe aýlap bergisi, aýda-da, tutuş karz möhleti üçin artykmaç tölegiň mukdary we karzyň hakyky göterimi.

Tapawutly tölegler

Karz bergisini üzmegiň tapawutly usuly bilen karzyň mukdary deň paýlara bölünýär. Bu paýnamalar aýlyk tölegleriň esasy bölegini düzýär. Galan bölegi karzyň galyndysyna göterim bilen görkezilýär. Şeýlelik bilen, aýdan-aýda tölegleriň mukdary azalýar.
Karzy yzyna gaýtarmagyň bu usulynyň kemçilikleri bar.
Esasy zat, karzy üzmegiň bu usuly bilen karz almak has kyn.
Bank karz alyjynyň ilkinji tölegleri töläp biljekdigine ýa-da ýokdugyna esaslanyp, karzyň iň ýokary mukdaryny hasaplamaly. Diýmek, şeýle karzy almak üçin ýeterlik ýokary girdeji gazanmaly. Käbir ýagdaýlarda girew goýmak, kepillendirijileri ýa-da karz alyjylary çekmek kömek edip biler.
Anotherene bir kemçilik, karz möhletiniň birinji ýarymy karz alyjy üçin aýratyn kyn. Uly karz barada aýdylanda, bu karz alyjy üçin agyr ýük bolup biler. Emma geljekde bu kemçilik bir ýagşylyga öwrülip biler. Inflýasiýa we göterim derejesiniň peselmegi tölegleri has kynlaşdyrýar.

Uyllyk tölegleri

Karz bergisini deň böleklere gaýtaryp bermegiň ýyllyk usuly bilen, diňe karzyň mukdary bölünmän, eýsem tutuş karz möhleti boýunça göterimler hem bölünýär. Şeýlelik bilen, karz alyjy ähli töleg möhletinde deň mukdarda töleýär. Häzirki wagtda bu töleg usuly täjirçilik banklarynyň köpüsi tarapyndan ulanylýar. Uyllyk tölegleriniň esasy kemçiligi, karz boýunça artykmaç tölegiň tapawutlandyrylan ulgam bilen deňeşdirilende has ýokary bolmagydyr. Mundan başga-da, ýyllyk töleg ulgamy karz möhletiniň birinji ýarymynda esasan karz üçin göterim töleýär diýip çaklaýar. Bu döwür üçin berginiň esasy mukdary henizem elýeterli däl.

Netije

Köp mukdarda karz almak isleseňiz we wagtyndan öň tölemegi meýilleşdirmeýän bolsaňyz, ýyllyk töleg ulgamy bilen karz size laýyk gelýär.
Beýleki ýagdaýlarda, esasanam uzak möhletli karz bermek meselesinde, dürli tölegli karzlary hödürleýän banky saýlamak has gowudyr.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte