Beton taýýarlamak üçin sementiň, gumyň we ezilen daşyň mukdaryny hasaplamakBeton mukdary E
1 kub metr üçin sement haltalary M
Bir haltanyň agramy K

Beton nisbatlar
sement : gum : ezilen daş agramy boýunça

: :

Gurluşyk materiallarynyň bahasy

sement (sumka üçin)
gum (1 tonna)
ezilen daş (1 tonna)

data-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

beton üçin materiallary hasaplamak üçin salgylanma


Zerur nisbatlary görkeziň.

E - Gerekli mukdarda beton. Kub metrde görkezilýär.
M - 1 kub metr beton üçin näçe halta sement gerek.
K - Bir halta sementiň agramy. Kilogramda.

Sebitiňizdäki materiallaryň bahasyny görkeziň.

Köp materiallaryň bahalaryny göwrümine däl-de, agramyna görä hasaplamagy ýatdan çykarmaň.
Bir kub beton taýýarlamak üçin sementiň, gumyň we ezilen daşyň mukdary we sarp edilişi, sement öndürijileriniň maslahat berşi ýaly deslapky görnüşde berilýär.
Şonuň ýaly-da, sement, gum, çagyl bahalary dürli sebitlerde ep-esli üýtgäp biler.

Taýýar beton garyndysynyň düzümi ululygyna baglydyr (fraksiýalary) ezilen daş ýa-da çagyl, sement markasy, täzeligi. Uzak saklanylanda sement häsiýetlerini ýitirýär we çyglylygyň ýokarlanmagy bilen sementiň hili has çalt ýaramazlaşýar. Torbalardaky sementiň üstünde ýazylyşy ýaly agramynyň 50 kg bolup bilmejekdigine üns bermegiňizi haýyş edýäris. Ynam ediň, ýöne barlaň. Näçe sement guýandygyňyzy barlamak has gowudyr.

Çäge we çagyl bahasynyň 1 tonna programmada görkezilendigini ýadyňyzdan çykarmaň. Üpjün edijiler her kub metr çäge ýa-da çagyl ýa-da çagyl bahasyny yglan edýärler.

Gumyň aýratyn agyrlygy onuň gelip çykyşyna baglydyr, mysal üçin derýa gumy karýer çägesinden has agyrdyr.
1 kub metr gumyň agramy 1200-1700 kg, ortaça 1500 kg.

Çagyl we ezilen daş. Dürli çeşmelere görä, 1 kub metr agramy fraksiýa baglylykda 1200-2500 kg aralygynda üýtgeýär (ululyklary). Has agyr - kiçi.

Şonuň üçin her tonna çäge we çagyl bahasyny täzeden hasaplamaly bolarsyňyz. Ora-da satyjylar bilen habarlaşyň.

Şeýle-de bolsa, hasaplama, zerur betonyň mukdaryny taýýarlamak üçin gurluşyk materiallarynyň takmynan çykdajylaryny tapmaga kömek eder.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.