Agajyň göwrümini hasaplamak

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Ini W
Galyňlyk H
Uzynlyk L
Hasaplamak üçin çeşme maglumatlaryny saýlaňBahasy 1 kub metr

data-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

Agaç hasaplamasy


Ölçeglerini millimetrde görkeziň

W - Tagtanyň ini
H - Tagtanyň galyňlygy
L - Tagtanyň uzynlygy

Başlangyç maglumatlar
N - Bölekleriň mukdary
E - Kub metrdäki mukdar
Jaý ýa-da hammam gurlanda köp adam iş üçin näçe agaç gerekdigini hasaplamak zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Tagtanyň ýa-da agaçlaryň näçeräk zerurdygyny kesgitlemek ýönekeý. Emma agaçlaryň bahasy adatça kub metr üçin görkezilýär we bu ýagdaýda hasaplamalar üçin ýörite programma ulanmak has amatly bolar. Sahypamyzy ulanyp, tagtanyň uzynlygyny, inini we galyňlygyny, şeýle hem olaryň böleklerini bilip, näçe kub metr agaç gerek boljakdygyny we bir kub metr ýa-da bir tagtanyň bahasynyň näçeräk boljakdygyny hasaplap bilersiňiz.

Ulanyş gerimi

Lumber agaç sütünini görmek arkaly alynýandygy üçin şeýle atlandyrylýar. Agaç gurluşyk, mebel öndürmek, dürli gaplar we beýleki önümler üçin ulanylýar. Häzirki wagtda gurluşyk materiallarynyň bu görnüşi iň meşhurydyr. Agaçdan ýasalan agaç ajaýyp ýylylyk izolýasiýa materialy bolup, durnukly çyglylygy saklaýar we aýratyn bejergini we aladany talap etmeýär, bu bolsa aýratyn amatly edýär.

Agaç görnüşleri

Agaçda şöhle, gyrasy tagta, birleşdirilmedik tagta, gurluşyk meýdançalary bar. Şöhle ähli tarapdan gaýtadan işlenýän gündelikdir. Bir dilimde inedördül ýa-da gönüburçly bölüm bar. Iň köp ulanylýan şöhle jaýlaryň, hammamlaryň we pol desgalarynyň gurluşygynda ulanylýar.
Gyraly tagta binanyň daşyndaky gurluşyk işlerinde-de, içerki dizaýnda-da işjeň ulanylýan uniwersal agaçdyr. Kesişýän kesilen tagta uzyn gönüburçlukdyr. Berkidilmedik tagta, gyralary kesilmänligi bilen tapawutlanýar, şonuň üçin bu tagtanyň kesilen agaç gabygynyň bir gatlagy galar. Gurluşyk çeňňegi ýa-da bar, adaty birinden has kiçi kesiş çyzgysy bolup, gurluşykda giňden ulanylýar.
Agaç agaçdan ýasalan görnüşine görä üýtgeýär. Olar sosna, arça we gurçuk ýaly ýaprakly agaçlardan ýasalýar. Dub we gök, gaýa, aspen ýaly gaty agaçdan.
Şeýle hem çyglylyk taýdan kesilen agaçlar bar. Çyglylygy 22 göterimden gowrak çig, çyglylygy 22 göterimden pes bolan gury görnüşlere bölünýär. Birinjisi gurluşyk işlerinde, ikinjisi mebel öndürmek üçin ulanylýar.
Agaçlaryň birnäçe görnüşi hem bar. Dürli görnüşi saýlamak programma baglydyr. Şeýlelik bilen, iň ýokary derejeli materiallar mebel üçin ulanylýar. Baglaýjy we galypdan ýasalan önümler üçin 1-nji synpyň agaçlary amatly, 2-nji we 3-nji synplar diňe gurluşyk tagtasy hökmünde ulanylýar.

Saklamak barada maslahatlar

Agaç, uzak wagtlap ulanylmasa, çyglylykdan goralmalydyr. Bu olaryň zaýalanmagyna sebäp bolup biler. Agaçlary biri-biriniň üstünde saklamak maslahat berilmeýär. Barlaryň ýa-da tagtalaryň gatlaklarynyň arasynda gazetler bolmaly.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.