Çekimli üçek üçin üçek materiallaryny hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

   

Tomuň ölçeglerini görkeziň

Boý Y
Ini X
Üýtgetmek C
Uzynlyk B

Üçek materiallary

Rafter ini S1
Has galyňlygy S2
Raftorlaryň arasyndaky aralyk S3
Tomuň gyrasyna çenli aralyk S4

Kirpik tagtalarynyň ini O1
Gorag tagtasynyň galyňlygy O2
Sandyk tagtalarynyň arasynda R

Dam beýikligi L1
Dam örtüginiň giňligi L2
Sahypanyň gabat gelmegi (%) L3


Google Play

Gable üçegi hasaplamak
Gerekli ululyklary görkeziň millimetrde

X - jaýyň ini
Y - üçegiň beýikligi
C - ululygy
B - üçegiň uzynlygy
Y2 - goşmaça beýiklik
X2 - goşmaça ini


salgylanma

Programma üçek materiallaryny hasaplamak üçin döredildi: sahypanyň materialynyň mukdary (ondulin, nulin, şifer ýa-da metal kafel), subroofing materialy (äýnek, ruberoid), taýajyklaryň we raftorlaryň sany.
Şeýle hem peýdaly üçek ululyklaryny hasaplap bilersiňiz.

Programma iki reesimde işleýär: ýönekeý çeýe üçek we iki gapdaldan ýasalan üçek görnüşinde (gapdal üçekler), 1-nji görnüş we 2-nji görnüş.

Üns beriň! Bir gapdal pedimentli üçegiňiz bar bolsa, ilki bilen 1-nji görnüşi ulanyň, soňra 2-nji ýazyň. Alnan maglumatlardan bolsa gurluşyk materiallarynyň mukdaryny hasaplaň: raftorlar, battalar, üçek we list materiallary.
Otherwiseogsam, hasaplamada ýalňyşlyk bolup biler. Galyberse-de, programma gapdal gablaryň üçeginiň aşagyndaky esasy üçekdäki kesişleri göz öňünde tutýar.

Hasaplamada birnäçe san görersiňiz: üçegiň ýarysynyň we ýaýyň gurluşyk materialynyň göwrümi ýa-da göwrümi - doly ululygy ýa-da göwrümi.
Goşmaça üçegi hasaplamakda - doly ululygy we göwrümi, we ýaýyň içinde iki san bar: bir we iki goşmaça üçegiň ululygy we göwrümi.

Üns beriň! Sahypanyň üçek materialy hasaplanylanda, programmanyň üçek meýdany boýunça nämäni göz öňünde tutýandygyny göz öňünde tutuň.
Mysal üçin, 2,8 hatar hatara 7,7 sahypa köpelýär. Hakyky gurluşykda 3 hatar goýulýar.
Dam örtükleriniň sanyny has takyk hasaplamak üçin, hatarlaryň sanyny almak üçin hasaplamada sahypanyň beýikligini azaltmaly.
Gabat gelýän bahany has takyk bellemegi ýatdan çykarmaň.

Esasy üçegiň raftorlarynyň materialynyň göwrümini hasaplanda, 2-nji görnüşde, gapdal pedimentiň aşagyndaky kesiş göz öňünde tutulmaýar. Bu programmany durmuşa geçirmekdäki käbir kynçylyklar bilen baglanyşykly.
Belki, muny geljekde çözerin.
Şeýle-de bolsa, raftorlaryň artykmaç materialynyň ýitip gitmegi ýa-da hasaplamalaryňyza käbir düzedişler girizilmegi ähtimal.
Şeýle hem örtükli üçek materiallaryny has akylly hasaplamak üçin aýratyn programma bolar.

Galyndylar üçin gurluşyk materiallaryny satyn almalydygyny ýatdan çykarmaň.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte