90° aýlanma bilen basgançaklary hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Boýy açmak Y
Açylyş uzynlygy X
Merdiwanyň ini E
Jemi ädimleriň sany C
Aşakdaky ädimler P
Stepdim galyňlygy Z
Tapgyr gyrasy F


Google Play

90 öwrüm bilen basgançaklary hasaplamak°


Gerekli ululyklary görkeziň millimetrde

X - basgançagyň tutjak açylyşynyň uzynlygy
Y - birinji gatyň polundan ikinji gatyň pol derejesine çenli beýiklik
E - Merdiwanyň ini
F - basgançaklar
Z - Stepdim galyňlygy

C - ähli ädimleriň sany
P - Stepsdimleriň sany + meýdany

Aýlanýan basgançaklary hasaplamak göni basgançaklary hasaplamakdan birneme çylşyrymly.
Basgançagyň amatlylygyny hasaplamak, basgançagyň uzynlygyna esaslanýan formula bilen hasaplanýar.
Adamyň ädim uzynlygy ortaça 60-dan 66 sm, ortaça 63 sm.
Amatly basgançak formula laýyk gelýär: 2 ädim + ädim çuňlugy = 63±3 sm.

Basgançaklaryň iň amatly ýapgytlygy 30° -dan 40° -a çenli.
Basgançaklaryň çuňlugy 45 aýakgabyň ululygyna laýyk bolmaly - 28-30 sm-den az bolmaly däldir.
Çuňlugyň ýoklugy basgançak bilen öwezini dolup biler.
Basgançagyň beýikligi 20-25 sm çenli bolmaly.

Şeýle hem, sahypanyň beýikligini üýtgedip aýlawly basgançagyň amatlylygyna ýetip bilersiňiz.

Programma esasy burçlar we ölçegler bilen süýşýän basgançagyň çyzgylaryny çeker.
Çyzgylarda basgançaklaryň umumy ölçegleri, basgançaklaryň ýokarky setirleriniň bellikleri, basgançaklaryň burçlary we basgançaklaryň esasy ölçegleri görkezilýär.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte