Surnallardan jaý materiallarynyň mukdaryny hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ululyklaryny görkeziň
Diwar ölçegleri

Fasadyň diwaryň uzynlygy A
Gapdal diwaryň uzynlygy B
Fasadyň beýikligi H
Gapdal diwaryň beýikligi G
Diwaryň beýikligi U

Bölümleriň uzynlygy 1 gat L1
Bölümleriň beýikligi 1 gat P1
Bölümiň uzynlygy 2 gat L2
Bölümiň beýikligi 2 gat P2

Giriş ölçegleri

Logurnalyň diametri D
Boý C
Pawuň uzynlygy T

Çeňňekleriň arasyndaky aralyk N

Agramy 1 kub metr, kg V
Bahasy 1 kub metr S


Google Play

Surnallardan ýasalan gündelik jaýyň materiallaryny hasaplamak


Gerekli diwar ululyklaryny görkeziň.

A - Fasadyň üstündäki diwaryň uzynlygy.
B - Gapdal diwaryň uzynlygy.
Bu ölçegleri gündelik jaýyň daşarky ölçegleri ýa-da diwar oklary bilen görkezip bolýar. 1-nji ýa-da 2-nji wariant.


H - Fasadyň beýikligi pedimentiň gerşine çenli. Pedimentsiz petik bolsa, bahany belläň = 0
G - Gapdal diwaryň beýikligi pedimentiň gerşine çenli. Eger gapdal pedimenti bolmadyk blok bolsa, bahany belläň = 0
U - Burçdaky diwaryň beýikligi.
T - Pawuň uzynlygy

Tegelek gündeligiň ululyklary.

D - Logurnalyň diametri
C - Logurnalyň peýdaly beýikligi, bir täjiň basgançagy. Ululygy gündeligiň diametrinden az bolmalydyr.

Surnallardan ýasalan jaýyň fasady Agaç jaýyň gapdal diwary Endüzüňi ýaz
Birinji we ikinji gatyň bölekleri.

Birinji gatyň ähli bölümleriniň umumy uzynlygyny görkeziň L1 we ikinji gat L2.
Birinji gatyň bölekleriniň beýikligini görkeziň P1 we ikinji gat P2.
Logurnal jaýynyň böleklerini hasaplamak zerur däl bolsa, bahalary düzüň = 0

Goşmaça maglumatlar
Çeňňekleriň arasyndaky aralyk
N - Çeňňekleriň arasyndaky aralyk.
V - Bir kub metr agaçlaryň agramy.
S - Bir kub metr ýazgylaryň takmynan bahasy.

Esasy gündelik jaýyň diwarlarynyň beýikligi täjiň basgançaklaryndan köp bolmasa, programma bu beýikligi üýtgeder.
Bu ýagdaýda netijäniň golaýynda habar peýda bolýar Üýtgedildi!


Bu maksatnama, agaç jaýy ýa-da hammam gurmak üçin gurluşyk materiallarynyň mukdaryny hasaplamaga kömek eder.
Hasaplama netijesi diwarlar, gabeller we bölekler we olaryň jemi üçin aýratynlykda maglumatlary öz içine alýar.
Bu gündelik jaýyň perimetri, täçleriň sany, diwarlaryň we bölekleriň meýdany we göwrümi, surnallaryň sany we olaryň umumy uzynlygy.
Programma, gündelik jaýyň umumy agramyny we tutuş jaýyň takmynan bahasyny hasaplar.

Daşarky diwarlaryň we bölekleriň meýdany emdirmegiň we boýagyň mukdaryny hasaplamak üçin peýdaly bolar.
Surnallaryň umumy uzynlygy täçleriň arasyndaky izolýasiýany hasaplamaga kömek eder.
Gurnamagyň we gurnamagyň bahasyny, transport çykdajylaryny göz öňünde tutmagy ýatdan çykarmaň.
Açyklar, penjireler we gapylar sanalmaýar. Olar materiallaryň bahasyna täsir etmeýär.
Çeňňekleriň sany takmynan hasaplanýar.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte