ගණනය නංගි ඔයා


ඇඳීම පරිමාණ 1:

පළල X
දිග Z
උසස් Y


Google Play

ද්රව්ය ගාලක් ෙහෝ වයිසර් ගණනය

වයිසර්
මිලිමීටර දී අවශ්ය මාන විශේෂයෙන් සඳහන් කර

X - පළල වයිසර්
Y - උස වයිසර්
Z - දිග වයිසර්

මෙම වැඩසටහන ද්රව්ය අර්ධ වෘත්තාකාර හුඩ් හෝ වියන් ගණනය කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.
මෙම ගණනය කිරීම් එම වයිසර් දිග සහ ප්රදේශයේ සොයා ගත හැක.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte