හතරැස් හරිතාගාර ගණනය


ඇඳීම පරිමාණ 1:

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

පළල X
දිග Z
උසස් Y
බිත්ති උස H

මෙම මුහුණුවරේ අංශ A

වහලයේ කොටස් තුල සෛල B
වහලයේ කොටස් C

බිත්ති ශාඛාවන් සෛල D
තාප්ප අංශ E
data-full-width-responsive="false">


Google Play
data-full-width-responsive="false">

Расчет прямоугольной теплицы

හරිතාගාර මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

X - පළල හරිතාගාර
Z - හරිතාගාර දිග
Y - මුළු උස
H - බිත්ති උස

හරිතාගාර ගණනය

A - ප්රසාදය මත කොටස් සංඛ්යාව

B - වහලය කොටසේ සෛල සංඛ්යාව
C - වහලය කොටස්වල සංඛ්යාව

D - ශාඛාවන්හි බිත්තිවල සෛල සංඛ්යාව
E - බිත්ති කොටස් සංඛ්යාව

ඔවුන් තුළ අංශ සහ සෛල සංඛ්යාව විවිධ විට, අපි ප්රශස්ත විශාලත්වය තෝරන්න.
කල ප්රමාණ ස්වයංක්රීයව ගණනය කරනු ඇත.
සියලු මාන උකහාගැනීමේ හරිතාගාර තුළ දක්වා ඇත.

මෙම වැඩසටහන හරිතාගාර ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්ය අමුද්රව්ය ගණනය කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.
මෙම ගණනය කිරීම් ප්රදේශයේ හා එහි වීදුරු හරිතාගාර ප්රදේශයේ පරිමාව, රාමු සඳහා දව ප්රමාණය, පදනම සඳහා පරිමිතිය වටා සොයා ගත හැක.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.