අස ණ භාජනයක තරල පරිමාව ගණනය


මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

විෂ්කම්භය D
උසස් පෙළ H
දිග L
Google Play

අසම්පූර්ණ වැව දියර පරිමාව ගණනය


මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

D - යාත්රාව විෂ්කම්භය
H - තරල මට්ටමේ
L - දිග ධාරිතාව


මෙම වැඩසටහන සිලින්ඩරාකාර ටැංකියක් තුළ තරල පරිමාව, මුළු අඩුව පරිමා ධාරිතාව හා මතුපිට දී ගණනය කර ඇත.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.