ගණනය hipped වහලක්


ඇඳීම පරිමාණ 1:

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

උසස් Y
දිග X
පළල Z
වීමට අවකාශ C

වහල ද්රව්ය

මූට්ටු පළල U
මූට්ටු ඝණකම W
පියවර සදහා තෙප්පන් S

ලියවන පුවරු පළල O1
මණ්ඩල ඝණකම ලියවන O2
පියවර කූඩ R
Google Play

ගණනය උකුල වහලක් truss පද්ධතිය


අවශ්ය මාන විශේෂයෙන් සඳහන් කර මිලිමීටර

Y - වහල උස
X - නිවසේ දිග
Z - නිවසේ පළල
C - වීමට අවකාශ අවම ප්රමාණය
U - මූට්ටු පළල
W - මූට්ටු ඝණකම
S - පියවර සදහා තෙප්පන්
O1 - ලියවන පුවරු පළල
O2 - මණ්ඩල ඝණකම ලියවන
R - පියවර කූඩ

විශේෂාංග.

Truss ඉදිකිරීම් ගණනය.
මූට්ටු සඳහා ගොඩනැගිලි ද්රව්ය ප්රමාණය නිර්ණය.
මණ්ඩල පටට්ටල නිර්ණය.
සියලු කොටස් පිළිබඳ නිශ්චිත මාන පද්ධතිය truss.
උකුල වහලයේ විස්තරාත්මක ඉගෙන ගැනීම, පරාල, ලී.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte