ආරුක්කු සඳහා කොටස් ගණනය කිරීම

ඇඳීම පරිමාණ 1:

මානයන්

අරය R1
අරය R2
කොටස් ගණන S
ආරුක්කු කෙළවර U
Google Play

ආරුක්කු සෑදීම සඳහා හිස් ගණනය කිරීම සඳහා කැල්කියුලේටරයR1 - ආරුක්කුවේ අභ්u200dයන්තර අරය.
R2 - ආරුක්කුවේ පිටත අරය.
S - ආරුක්කු කොටස් ගණන.
U - රවුමක ආංශික කෝණය.

විශේෂාංග.

ලී ආරුක්කු නිෂ්පාදනය සඳහා කොටස්වල ප්රමාණය හා සංඛ්යාව ගණනය කිරීම.


Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.