හතරැස් භාජනයක තරල පරිමාව ගණනය


මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

පළල X
උසස් Y
දිග L
උසස් පෙළ HGoogle Play

හතරැස් භාජනයක තරල පරිමාව ගණනය


මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

X - මෙම රුවනයකි පළල
Y - වැව උස
L - දිග ධාරිතාව
H - තරල මට්ටමේ


මෙම වැඩසටහන හතරැස් වැව, මුළු නිදහස් හා පරිමාව, මතුපිට ප්රදේශයේ තරල පරිමාව ගණනය කර ඇත.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte