ගඩොල් වැට ගණනය


ඇඳීම පරිමාණ 1:

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

    කාලයක් දිග X
මෙම තීරුවේ ඇති උස, H
පෙදරේරු තීරුව T


වැට ඝණකම Z


පියන ඝණකම W

ගඩොල් දිග L
ගඩොල් පළල G
ගඩොල් උස M
උගුර, ඝනකම Q

පදනමේ පළල N
පදනම ගැඹුර P
ඇඳ ඇතිරිලි ගැඹුර R


මෙම වෙබ් අඩවියේ සයිඩ්
මීටර්


Google Play

ගඩොල් වැට ගණනය


මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

X - වැට අවකාශය දිග
H - මෙම තීරුවේ ඇති උස,
Y - වැට උස
Z - වැට ඝණකම (ගඩොල් දුර බහු)

S - මෙම පාදමක් උස
W - පියන ඝණකම (ගඩොල් දුර බහු)

N - පදනමේ පළල
P - පදනම ගැඹුර
R - ඇඳ ඇතිරිලි ගැඹුර


T - තැපැල් තැබීමේ ආකාරයෙන්


L - ගඩොල් දිග
G - ගඩොල් පළල
M - ගඩොල් උස

ගෙවීම සිදු කරනු ලබන සඳහා පක්ෂ සංඛ්යාව සලකන්න.
එක් එක් පැත්තේ දිග මීටර් දක්වා තිබේ.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte