වැට සඳහා ඉදිකිරීම් ද්රව්ය ගණනය


ඇඳීම පරිමාණ 1:

     මීටර් මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

ෙෂඩ් තරම
ප්රදේශයේ පළල X
වම් පැත්ත දිග Y2
දකුණු පැත්තේ දිග Y

වැටක්
තනතුරු අතර දුර S3
ගේට්ටුව, පළල සහ ගේට්ටුව S1
මිල 1 පශ්චාත්


වැට සඳහා ද්රව්යමය තෝරන්නGoogle Play

වැට ගණනය

මෙම වැඩසටහන වැට ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය තීරු ගණන ගණනය කර ඇත.
කම්බි දැලක්, මණ්ඩල හෝ තීරු දව: යන්තම් තනතුරු හා ද්රව්ය ප්රමාණය කොපමණද ගණනය වැට අතර දුර ගණනය කර ඇත.
භාවිතා ඉදිකිරීම් ද්රව්ය පිරිවැය සොයා ගැනීමට, ඔබේ ප්රදේශයේ සිල්ලර මිල දී ඔවුන් සඳහන් කරන්න.
පරීක්ෂා නම් "තනතුරු අතර දුර උපරිම ඵල", මෙම වැඩසටහන ඒකාකාරව වෙබ් අඩවියේ එක් එක් පැත්තේ වැට තනතුරු, බෙදා හැරීමට සහ ඔවුන් අතර ඇති දුර වෙනස් වනු ඇත.
ගේට්ටුව සඳහා තීරු දැනටමත් ගණනය ඇතුළත් ඇති බව මතක තබාගන්න.

Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2018
Facebook Vkontakte Welcome to friends.