ගොඩනැගිලි ද්රව්ය නොමිලේ ලැබෙන සේවාව ගණනය
ඉදිකිරීම් ගණක යන්ත්ර

බිම සඳහා ගොඩනැගිලි ද්රව්ය ගණනය


ඇඳීම පරිමාණ 1:

මිලිමීටර දී මානයන් විශේෂයෙන් සඳහන් කර

දිග Y
පළල X

වන කාලයද ඉදිරි පළල U
වන කාලයද ඉදිරි ඝණකම W
පියවර S

මෙම floorboard පළල O1
මෙම floorboard ඝණකම O2

මණ්ඩල subfloor පළල O3
මණ්ඩල ඝණකම O4
මණ්ඩල අතර දුර Rපියවර ජම්පර් C

උපාංගය ලී මහලේ සඳහා ගොඩනැගිලි ද්රව්ය ගණනය


අවශ්ය මාන විශේෂයෙන් සඳහන් කර මිලිමීටර

Y - මහලේ දිග
X - මහලේ පළල
Z - නිවසේ පළල
U - වන කාලයද ඉදිරි පළල
W - වන කාලයද ඉදිරි ඝණකම
S - තණතීරුව ලැගීම
O1 - පළල floorboards
O2 - බිම පුවරු ඝණකම

O2 - මණ්ඩල subfloor පළල
O3 - දැන්වීම් පුවරු subfloor ඝණකම
R - මණ්ඩල අතර දුර

P - Joists අතර 'ජම්පර්
C - පියවර ජම්පර්


විශේෂාංග.

ලිංගික අන්ධව කිරීමට ලීදඩු වෙළෙඳ ප්රමාණය ගණනය.
මෙම floorboard තීරණය කිරීම "මණ්ඩලය subfloor".
බිම ප්රදේශයේ ගණනය.
පරිවාරක ප්රමාණය නිර්ණය.
වැඩෙන සඳහා අවසන් සම්බන්ධතා සංඛ්යාව ගණනය.
සියලුම විස්තර පිළිබඳ නිශ්චිත මාන.
ලී මහල ව්යුහය විස්තරාත්මක දළ සටහන්.


ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
සැකසුම්

විවෘත ගණනය ප්රතිඵල


zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov
Facebook Vkontakte
Welcome to friends.
වෙබ්මාස්ටර්.
ඔබේ වෙබ් අඩවියේ සේවය ස්ථාපනය කරන්න.
එය නොමිලේ.
ඉදිකිරීම් ගණක යන්ත්ර
www.zhitov.ru © 2007 - 2017