കണക്കുകൂട്ടുന്ന ഇഷ്ടിക വേലി


ഡ്രോയിംഗ് സ്കെയിൽ 1:

മില്ലിമീറ്റർ എന്ന അളവുകൾ വ്യക്തമാക്കുക

    ഫ്ലൈറ്റ് ദൈർഘ്യം X
നിരയുടെ ഉയരം H
കൽപ്പണി തൂൺ T


വേലി കനം Z


തൊപ്പി കനം W

ഇഷ്ടിക ദൈർഘ്യം L
ഇഷ്ടിക വീതി G
ഇഷ്ടിക ഉയരം M
തൊണ്ടയിലെ കനം Q

അടിസ്ഥാനം വീതി N
അടിസ്ഥാനം ആഴം P
ശയ്യോപകരണങ്ങള് ആഴം R


പാർട്ടി സൈറ്റ്
മീറ്ററിൽ


Google Play

ഒരു ഇഷ്ടിക നിന്നും വേലി കണക്കുകൂട്ടുന്നതെങ്ങിനെ


മില്ലിമീറ്റർ എന്ന അളവുകൾ വ്യക്തമാക്കുക

X - വേലി നുമിടക്ക് ദൈർഘ്യം
H - നിരയുടെ ഉയരം
Y - വേലി ഉയരം
Z - വേലി കനം (ഒരു ഇഷ്ടിക നീളവും ഒരു ഒന്നിലധികം)

S - സ്തംഭപാദത്തിന്റെ ഉയരം
W - തൊപ്പി കനം (ഒരു ഇഷ്ടിക നീളവും ഒരു ഒന്നിലധികം)

N - അടിസ്ഥാനം വീതി
P - അടിസ്ഥാനം ആഴം
R - ശയ്യോപകരണങ്ങള് ആഴം


T - വാർഡനും തൂൺ രീതി


L - ഇഷ്ടിക ദൈർഘ്യം
G - ഇഷ്ടിക വീതി
M - ഇഷ്ടിക ഉയരം

പെയ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ചെയ്യും ഏതു പാർട്ടികൾ എണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഓരോ നീളവും മീറ്ററിൽ തെളിവാണ്.

Google Play
കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പ്രവേശനം
മലയാളം
നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിച്ച കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഇല്ല.
രജിസ്റ്റർ അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ സംരക്ഷിച്ച് മെയിൽ അവരെ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അടയാളം.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte