വായ്പ കാൽക്കുലേറ്റർ


ക്രെഡിറ്റ് തുക
മാസത്തിനുള്ളിൽ വായ്പാ കാലാവധി
പലിശ നിരക്ക്

ആന്വിറ്റി പേയ്മെന്റ്
ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് പേയ്മെന്റ്Google Play

വായ്പ കാൽക്കുലേറ്റർ

വായ്പ, പലിശ പണമടയ്ക്കാനുള്ള തരം തുകയും കാലാവധി നൽകുക.
കാൽക്കുലേറ്റർ പേയ്മെന്റ് തുക, കടം, ക്രെഡിറ്റ് ചെലവ് കണക്കു.

വായ്പ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രധാന വാങ്ങലുകളുടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ. ബാങ്കുകളും നോൺ ബാങ്കിങ് സംഘടനകളും നിബന്ധനകളും പലതരം ഒരു വായ്പ ലഭിക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ കടം പുറത്തു എടുത്താല്, ഉദാഹരണമായി, ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഒരു ആലയം പണിവാൻ കാർ വായ്പ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ വികസനം വാങ്ങാൻ, ഈ വായ്പ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കഴിയും അറിയുന്നു പ്രധാനമാണ്. വായ്പ പ്രോഗ്രാം തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ ഉറപ്പാക്കുക നമ്മുടെ വായ്പാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. വായ്പ തുക ഉചിതമായ മേഖലകളിലെ നൽകുക മാസം പലിശ നിരക്കുകൾ വായ്പാ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി, അതോടൊപ്പം പേയ്മെന്റ് തരം വ്യക്തമാക്കാൻ - ആന്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ്, നിങ്ങൾ കടങ്ങൾ പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നു വായ്പ പേമെൻറുകൾ ഏതു ഭാഗം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, എന്തു വായ്പയുടെ പലിശ തിരിച്ചടവ്, ബാലൻസ് അതിന്റെ മാസം കടം, ഒരു മാസം പോലെ മുഴുവൻ ലോൺ കാലാവധി overpayment അളവ് വായ്പയുടെ യഥാർത്ഥ പലിശ നിരക്ക്.

ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് പേയ്മെന്റ്

വായ്പയെടുത്ത് വായ്പ തുക കടം തിരിച്ചടവ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് വഴി തുല്യ ഓഹരികൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സന്ദർഭം. ഈ ഓഹരികൾ പ്രതിമാസ ധനവിതരണത്തിന് ബൾക്ക് നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത്. ബാക്കിയായ ഭാഗം വായ്പ അടയ്ക്കാത്ത ബാലൻസ് പലിശ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മാസം മുതൽ മാസം പേയ്മെന്റുകൾ അളവ് കുറയുന്നു.
തിരിച്ചടവ് ഈ രീതി കുറവുകൾ ഉണ്ട്.
അവരുടെ ഇടയിൽ ചീഫ് വായ്പ നേടിയിരിക്കണം കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിധത്തിൽ കടങ്ങൾ ആശ്വാസമുണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ്.
ബാങ്കുകൾ കടം ആദ്യ ഗഡുവായി അടയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വസ്തുത അടിസ്ഥാനമാക്കി വായ്പ പരമാവധി തുക കണക്കാക്കാൻ ചെയ്യണം. ഇത് അത്തരമൊരു വായ്പ ഉയർന്ന വേണ്ടത്ര വരുമാനം ആവശ്യമാണ് ആണ് നേടിയിരിക്കണം എന്നാണ്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അത് ജാമ്യം guarantors സഹ വായ്പയെടുത്തവർക്ക് ആകർഷണം സഹായിക്കാം.
മറ്റൊരു ഉള്ളോ പേയ്മെന്റ് കാലാവധി ആദ്യ പകുതിയിൽ കടം പ്രത്യേകിച്ചും കഠിനമായി എന്നതാണ്. കൂടുതൽ വായ്പ വരുമ്പോൾ അത് കടം ഒരു ഭാരം മാറിയേക്കാം. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ ഈ വൈകല്യം ഒരു മുൻനിർത്തി തീർന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞില്ല. കുറവ് ഭാരമാകും ഉണ്ടാക്കിയ പലിശ പണപ്പെരുപ്പം താഴ്ന്നതും.

ആന്വിറ്റി പേയ്മെന്റ്

വായ്പയുടെ കടങ്ങൾ നിന്നും വരുമാനം ആന്വിറ്റി രീതി തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് മുഴുവൻ ലോൺ കാലാവധി കടത്തിന്റെ തുക, മറിച്ച് അത് പലിശ മാത്രമല്ല. ഇപ്രകാരം കടം പേയ്മെന്റ് കാലാവധി മുഴുവൻ അത്രയും വലിയ സംഭാവനകൾ ശമ്പളം. ഇന്ന് മിക്ക വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് ഈ രീതി. annuities പ്രധാന തങ്ങള്ക്കിഷ്ടമുള്ള വായ്പയുടെ overpayment തുക ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉയർന്നതാണ് ആയിരിക്കും എന്നതാണ്. കൂടാതെ ആന്വിറ്റി പേയ്മെന്റ് ൽ സിസ്റ്റം വായ്പാ കാലാവധി ആദ്യ പകുതിയിൽ നിങ്ങളെ വായ്പയുടെ ഭൂരിഭാഗവും പലിശ കരുതുകയാണ്. എന്നാൽ കാലയളവിലെ കടത്തിന്റെ പ്രധാന തുക ഏതാണ്ട് സ്പർശിക്കില്ല തുടർന്നു.

ഔട്ട്പുട്ട്

നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ സം ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേരത്തേതന്നെ തന്നു പ്ലാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ആന്വിറ്റി പേയ്മെന്റ് ഒരു വായ്പ സ്വീകരിക്കും.
അത് ദീർഘകാല വായ്പകൾ വരുമ്പോൾ മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് പേയ്മെന്റ് കൊണ്ട് വായ്പ വാഗ്ദാനം ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നല്ലതു.

Google Play
കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പ്രവേശനം
മലയാളം
നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിച്ച കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഇല്ല.
രജിസ്റ്റർ അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ സംരക്ഷിച്ച് മെയിൽ അവരെ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അടയാളം.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte