ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ ꯇꯧꯕꯥ꯫ ꯅꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕꯁꯤꯡ꯫ ꯆꯪꯐꯝ
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ

ꯀꯨꯌꯣꯃꯒꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯃꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯇꯧꯕꯥ꯫


ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯁꯦꯝꯕꯥ꯫ 1:

ꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ ꯇꯥꯀꯄꯥ꯫

ꯑꯔꯨꯕ H
ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔ꯫ D1
ꯂꯣꯌꯔꯕꯥ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔ꯫ D2

ꯑꯥꯔꯊꯋꯔꯀꯀꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯀꯄꯤꯌꯨ꯫

ꯈꯣꯡꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ꯫ (ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ ꯱ꯗꯥ ꯄꯤ꯫)
ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯥ꯫ (ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ ꯱ꯗꯥ ꯄꯤ꯫)ꯋꯦꯜ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ ꯄꯤꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯥ꯫


ꯋꯦꯜ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ ꯂꯩ꯫
ꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ ꯇꯥꯀꯄꯥ꯫

D1 - ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯋꯦꯜ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔ꯫
D2 - ꯋꯦꯜ ꯕꯣꯇꯝ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔ꯫
H - ꯑꯔꯨꯕ

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯃꯥꯌ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯗꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯥ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯂꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ, ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯦꯊꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯋꯥꯠꯄꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯂꯩ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝ-ꯁꯥꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯪꯗꯦ, ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ 50 ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯁ꯭ꯠꯔꯀꯆꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯄꯁꯤꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯌꯕꯥ ꯑꯣꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯃꯥ ꯈꯣꯃꯒꯠꯄꯗꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯑꯌꯥꯕꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯑꯍꯥꯅꯕꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯈꯔꯥ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯇꯧꯒꯗꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕꯥ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯥꯔꯊꯋꯔꯀꯀꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯂꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯦꯟꯇꯔ ꯇꯧꯕꯅꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯈꯣꯃꯒꯠꯄꯒꯤ ꯑꯦꯁ꯭ꯇꯤꯃꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯃꯃꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯥ ꯂꯦꯄꯀꯅꯤ꯫ .

ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯥ꯫

ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯃꯥ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯁꯦꯃꯖꯕꯗꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯈꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯒꯨꯅꯗꯥ ꯑꯀꯥꯌꯕꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯃꯤꯇꯔ 50ꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯀꯄꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯦꯟꯌꯨꯑꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯁꯤꯋꯦꯖꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ ꯌꯨꯃꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ 5ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯋꯦꯜ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝ-ꯁꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯠꯠꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯃꯥꯌꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯌꯨꯃꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯗꯥ ꯑꯃꯥꯡ-ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯥ ꯂꯩ꯫
ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯁꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯁ꯭ꯠꯔꯀꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ, ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯤ-ꯗ꯭ꯔꯤꯜ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯈꯉꯖꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯖꯨꯅꯗꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ, ꯑꯦꯛꯕꯤꯐꯔ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯊꯥꯛ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯩ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯗꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯅꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯤꯔꯣꯏ, ꯃꯗꯨ ꯊꯥꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫
ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯋꯥꯐꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯀꯅꯈꯠꯍꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯎꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ, ꯃꯣꯅꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯀꯅꯈꯠꯍꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯅꯥ, ꯎꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯃꯅꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯂꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯥ ꯂꯩꯔꯒꯥ ꯍꯤꯡꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯱꯵ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯂꯆꯔꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯃꯥ ꯈꯣꯃꯒꯠꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯋꯥꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯀꯅꯈꯠꯍꯟꯗꯕꯥ ꯃꯔꯝꯅꯥ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯟꯊꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯥ ꯊꯣꯀꯍꯜꯂꯤ꯫
ꯃꯣꯅꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯐꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯔꯐꯦꯁ ​​ꯋꯥꯇꯔ ꯋꯦꯜ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯊꯤꯡꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯁꯥꯡꯅꯥ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯦꯜ ꯆꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅꯥ ꯋꯥꯂꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯀꯅꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯥ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯃꯨ, ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯈꯣꯌꯗꯨ ꯌꯣꯅꯕꯥ꯫ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ, ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯈꯪꯖꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯒꯤ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯔꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯁꯥꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯔꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯀꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ, ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯌꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯦꯜ ꯆꯪꯒꯅꯤ꯫
ꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯃꯥ ꯁꯥꯕꯗꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝ-ꯁꯥꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯋꯥꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯀꯅꯈꯠꯍꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯔꯣꯃꯗꯥ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯒꯨꯝꯅꯥ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯍꯟꯗꯦ꯫

ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ꯫

ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯋꯦꯜ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯕꯨ ꯈꯅꯕꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯗꯤꯁꯏꯅꯐꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯁꯦꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯥ ꯌꯥꯃꯗ꯭ꯔꯕꯗꯥ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯀꯁꯤꯡ ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯆꯪꯂꯕꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯁꯦꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯇꯥꯏ꯫ ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯝꯄ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯄꯝꯄ ꯇꯧꯏ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯆꯠꯇꯨꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯁꯦꯡꯗꯣꯀꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯏ꯫ ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯂꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯃꯁꯤꯡ, ꯁꯤꯂꯠ, ꯁꯦꯟꯗꯂꯋꯨꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯁꯥ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯗꯤꯁꯏꯅꯐꯦꯛꯇ ꯇꯧꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯀꯨꯌꯣꯃꯒꯤ ꯋꯥꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯕ꯭ꯔꯨꯝ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟ ꯁꯣꯜꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯅꯥ ꯁꯥꯡꯅꯥ ꯇꯨꯝꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯁ ꯑꯃꯥ ꯊꯥꯏ꯫
ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯏꯁꯤꯡꯅꯥ ꯊꯜꯂꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯤꯇꯔ 1ꯗꯥ ꯃꯤꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯝ 150ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯥ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟ ꯁꯣꯜꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯄꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯥ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎ ꯑꯃꯥ ꯊꯃꯖꯤꯜꯂꯕꯥ ꯀꯨꯌꯣꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤ ꯊꯃꯖꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯄꯝꯄ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯃꯖꯤꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯦꯡꯗꯣꯀꯏ꯫ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯤꯅꯒꯤ ꯃꯍꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯑꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯏ꯫

zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov
fb vk

© 2007 - 2024
ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯑꯣꯏ꯫
Google Play
ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ꯫
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯦ꯫
ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯏꯂꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯊꯥꯕꯥ ꯌꯥꯅꯕꯥ ꯔꯦꯖꯤꯁ꯭ꯇꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫
русский afrikaans العربية беларуская български català česky cymraeg dansk deutsch ελληνική english español eesti euskal فارسی suomi français gaeilge galego עברית hrvatski magyar indonesia íslenska italiano 日本語 한국어 lietuvių latviešu македонски melayu malti nederlands norsk polski português română slovenčina slovenščina shqipe српски svenska kiswahili าษาไทย filipino türkçe українська việt ייִדיש 简体 繁體 հայերեն azərbaycan საქართველოს kreyòl ayisyen বাঙ্গালী hmoob latin esperanto हिन्दी తెలుగు ગુજરાતી ಕನ್ನಡ தமிழ் اردو қазақ монгол тоҷик o'zbek bosanski ລາວ नेपाली සිංහල ị̀gbò èdè yorùbá malagasy ဗမာစာ ខ្មែរ ਪੰਜਾਬੀ मराठी മലയാളം sugboanon sunda isizulu jawa chicheŵa hausa maya yucateco кыргыз አማርኛ kurmancî lëtzebuergesch پښتو सिन्धी samoa gàidhlig isixhosa chishona frysk af-soomaali sotho corsu hawaiʻi māori ଓଡ଼ିଆ kinyarwanda türkmen ئۇيغۇرچە татар aymara অসমিয়া بامبارا भोजपुरी oluganda ava-ñe’ẽ डोगरी ilokano qhichwa कोंकणी krio سۆرانی lingála मैथिली މޯލްޑިވިއަން އެވެ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mizo ṭawng afaan oromoo संस्कृत- sesotho sa leboa ትግርኛ xitsonga twi ɛ̀ʋɛ̀gbè basa jawa