ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ ꯇꯧꯕꯥ꯫ ꯅꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕꯁꯤꯡ꯫ ꯆꯪꯐꯝ
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ

ꯕꯜꯀ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯇꯧꯕꯥ꯫


ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯁꯦꯝꯕꯥ꯫ 1:

ꯃꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯔꯗꯥ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯎ꯫

ꯔꯨꯃꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ꯫ X
ꯔꯨꯝ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫ Y
ꯑꯋꯥꯡꯕ A
ꯑꯋꯥꯡꯕ B
ꯑꯋꯥꯡꯕ C
ꯑꯋꯥꯡꯕ D
ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯀꯪꯕꯥ꯫ Fꯁꯦꯂꯐ-ꯂꯦꯚꯦꯂꯤꯡ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯟ꯫


ꯃꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯔꯗꯥ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯎ꯫

ꯔꯨꯃꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ꯫ ꯔꯨꯝ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫X - ꯔꯨꯃꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ꯫
Y - ꯔꯨꯝ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫
ꯔꯨꯃꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅꯥ, ꯄꯣꯏꯟꯇꯁꯤꯡꯗꯥ, ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯎ꯫ A, B, C, D.
ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯧ꯫
ꯃꯥꯏꯄꯥꯀꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯕꯥ꯫ ꯔꯨꯝ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫
ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁ꯭ꯛꯔꯤꯗ ꯊꯤꯀꯅꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯠ ꯇꯧ꯫
ꯃꯥꯏꯄꯥꯀꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔꯗꯥ ꯂꯦꯄꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯨꯃꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥꯁꯤꯡ ꯂꯦꯄꯀꯅꯤ꯫

ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯀꯣꯟꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯂꯒꯥ ꯁꯦꯜꯐ-ꯂꯦꯚꯦꯂꯤꯡ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯀꯅꯤ꯫
ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯑꯆꯨꯝꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫

ꯕꯜꯀ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯁꯦꯂꯐ-ꯂꯦꯚꯦꯂꯤꯡ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯂꯦꯚꯦꯂꯤꯡ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯍꯣꯠꯅꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯅꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯃꯨꯗ ꯁꯔꯐꯦꯁ ​​ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯈꯟꯅꯅꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ꯫
ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯔꯨꯃꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ, ꯀꯣꯟꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ, ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯐꯤꯜ ꯂꯦꯌꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯡꯕꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯂꯒꯥ, ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯅꯕꯥ꯫

ꯊꯥꯎ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ꯫

1. ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯂꯦꯡ-ꯑꯣꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩ, ꯁꯤꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯇꯦ꯫
2. ꯁꯦꯂꯐ-ꯂꯦꯚꯦꯂꯤꯡ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ 40-50 ꯐꯥꯎꯕꯥ ꯌꯧꯏ꯫
3. ꯔꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯧ꯫
4. ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ꯫

ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯥ꯫

ꯐꯤꯂꯔ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯊꯝꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯏ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯥ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯂꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯅꯥ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯥ ꯂꯩꯔꯤ꯫
ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯕꯥ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯔꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝ-ꯁꯥꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯡ, ꯁ꯭ꯀꯥꯔꯇꯤꯡ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯀꯏ꯫ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯁꯔꯐꯦꯁ ​​ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯋꯥꯡꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯑꯃꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯆꯦꯟꯊꯔꯀꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯈꯣꯌꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯑꯦꯉ꯭ꯒꯨꯂꯥꯔ ꯁ꯭ꯛꯔꯦꯄꯔ ꯑꯃꯅꯥ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯃꯥ ꯎꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯊꯝꯂꯕꯗꯤ, ꯃꯗꯨ ꯑꯍꯥꯅꯕꯗꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯃꯦꯁ ꯑꯃꯅꯥ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯌꯨ꯫
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯔꯦꯜ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯅꯛꯂꯤꯅꯦꯁꯅꯒꯤ ꯑꯦꯉ꯭ꯒꯜ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯏ꯫ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯃꯥꯌꯄꯥꯀꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ, ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯋꯥꯡꯅꯥ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯋꯥꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯥꯔꯀꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯑꯁꯤꯗꯥ, ꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔ ꯲.꯵ꯗꯥ, ꯋꯥꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯐꯤꯅꯤꯁꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯀꯏ꯫
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯁꯦꯡꯗꯣꯀꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯑꯃꯅꯥ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁ ꯇꯧꯏ꯫
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯔꯇꯔ ꯑꯃꯅꯥ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯇꯧꯔꯦ, ꯀ꯭ꯔꯦꯀꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯦꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯂꯦ, ꯑꯥꯏꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯉ꯭ꯀꯛ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯍꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯐꯤꯜꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅꯥ ꯊꯥꯅꯕꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯇ ꯑꯃꯅꯥ ꯃꯣꯔꯇꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯍꯜꯂꯨ꯫
ꯄꯦꯀꯦꯖꯒꯤ ꯏꯅꯁ꯭ꯠꯔꯛꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ ꯁꯣꯜꯌꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝ-ꯁꯥꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯣꯜꯌꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯃꯣꯖꯦꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯇꯦꯅꯔ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ꯫ ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯁꯣꯜꯌꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯅꯧ꯫ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯅꯣꯖꯜ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯩ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯜꯌꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯃꯣꯖꯦꯅꯤꯛ ꯃꯥꯁ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯈꯛꯇꯗꯥ, ꯂꯦꯃꯍꯧꯔꯤꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯊꯥꯎ꯫
ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯉꯅꯥꯑꯣꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯥ, ꯔꯨꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯆꯉꯂꯀꯄꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯣꯟꯅꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏ꯫ ꯃꯤꯛꯁꯆꯔ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯗꯥ ꯊꯥꯎ, ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯛ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯔꯣꯂꯔ ꯑꯃꯅꯥ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯣꯜꯌꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯦꯌꯔ ꯕꯕꯜ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯚꯦꯟꯇ ꯀꯣꯇꯤꯡ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯂꯩꯍꯜꯂꯤ꯫
ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯗꯥ ꯊꯥꯗꯣꯀꯄꯗꯒꯤ, ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯅꯠ 10ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫
ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯡ 3-6 ꯐꯥꯎꯕꯥ, ꯁꯣꯜꯌꯨꯁꯅꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ, ꯔꯨꯃꯗꯥ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ꯭ꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ ꯍꯣꯡꯂꯀꯄꯥ ꯊꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ꯫

zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov
fb vk

© 2007 - 2024
ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯑꯣꯏ꯫
Google Play
ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ꯫
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯦ꯫
ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯏꯂꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯊꯥꯕꯥ ꯌꯥꯅꯕꯥ ꯔꯦꯖꯤꯁ꯭ꯇꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫
русский afrikaans العربية беларуская български català česky cymraeg dansk deutsch ελληνική english español eesti euskal فارسی suomi français gaeilge galego עברית hrvatski magyar indonesia íslenska italiano 日本語 한국어 lietuvių latviešu македонски melayu malti nederlands norsk polski português română slovenčina slovenščina shqipe српски svenska kiswahili าษาไทย filipino türkçe українська việt ייִדיש 简体 繁體 հայերեն azərbaycan საქართველოს kreyòl ayisyen বাঙ্গালী hmoob latin esperanto हिन्दी తెలుగు ગુજરાતી ಕನ್ನಡ தமிழ் اردو қазақ монгол тоҷик o'zbek bosanski ລາວ नेपाली සිංහල ị̀gbò èdè yorùbá malagasy ဗမာစာ ខ្មែរ ਪੰਜਾਬੀ मराठी മലയാളം sugboanon sunda isizulu jawa chicheŵa hausa maya yucateco кыргыз አማርኛ kurmancî lëtzebuergesch پښتو सिन्धी samoa gàidhlig isixhosa chishona frysk af-soomaali sotho corsu hawaiʻi māori ଓଡ଼ିଆ kinyarwanda türkmen ئۇيغۇرچە татар aymara অসমিয়া بامبارا भोजपुरी oluganda ava-ñe’ẽ डोगरी ilokano qhichwa कोंकणी krio سۆرانی lingála मैथिली މޯލްޑިވިއަން އެވެ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mizo ṭawng afaan oromoo संस्कृत- sesotho sa leboa ትግርኛ xitsonga twi ɛ̀ʋɛ̀gbè basa jawa