ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ꯫

ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ ꯁꯥꯏꯠ www.zhitov.ru ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁꯟꯅꯥ ꯁꯥꯏꯠ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯏꯀꯥꯌꯈꯨꯝꯅꯕꯥ ꯎꯠꯂꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯇꯧꯗꯅꯥ ꯈꯉꯏ꯫ ꯄꯦꯖ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯀꯔꯤ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯣꯃꯖꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯌꯕꯒꯤ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯕꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯥꯁꯥ ꯇꯧꯔꯤ꯫

ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯈꯣꯃꯖꯤꯜꯂꯀꯄꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯈꯛꯇꯗꯥ ꯆꯠꯅꯒꯅꯤ꯫

ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯈꯣꯃꯖꯤꯅꯕꯥ꯫

ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯔꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯏꯟ ꯅꯦꯝ, ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯅꯒꯠꯂꯕꯥ ꯄꯦꯖ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯅꯁꯤꯡ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯏ꯫

ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯐꯪꯂꯤꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯥ ꯂꯥꯏꯊꯣꯀꯍꯟꯅꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯌꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯥ ꯌꯥꯎꯗꯦ꯫
- ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯔꯦꯖꯤꯁ꯭ꯇꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯈꯣꯃꯖꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤꯗꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ, ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯃꯦꯏꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯔꯦꯖꯤꯁ꯭ꯇꯔ ꯇꯧꯗꯅꯥ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯔꯕꯁꯨ, ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯂꯧꯅꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯔꯦꯖꯤꯁ꯭ꯇꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫

ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯁꯦꯝꯅꯕꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯀꯨꯀꯤꯖꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯌꯥꯑꯣꯏ - ꯑꯣꯄꯁꯅꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯇꯤꯡꯁꯤꯡ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁ꯭ꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯈꯣꯃꯖꯤꯟꯅꯕꯥ, ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ. ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯠꯇꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ꯫ ꯀꯨꯀꯤꯖꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯦꯏꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯃꯗꯥ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯦꯄꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯏꯚꯥꯂꯨꯑꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯋꯦꯕ ꯁꯔꯚꯥꯔ ꯂꯣꯒꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯈꯉꯗꯣꯛꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯨꯖꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯄꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯕꯥ, ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔꯁꯤꯡꯒꯥ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯌꯥꯔꯤꯕꯃꯈꯩ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯃꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯏ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕꯥ ꯌꯥꯑꯣꯗꯅꯥ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁꯟꯅꯥ ꯊꯃꯖꯤꯅꯕꯥ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏ꯫

ꯀꯨꯀꯤꯖ ꯌꯥꯑꯣꯗꯕꯥ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯖꯔ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯀꯤꯖꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯅꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯊꯥꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯅꯍꯥꯀꯄꯨ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁꯟꯅꯥ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯇꯔꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇꯗꯥ ꯌꯣꯜꯂꯣꯏ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯚꯥꯔꯥ ꯄꯤꯗꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯁꯨ, ꯑꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯉꯃꯗꯦ꯫

ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁꯟꯅꯥ ꯒꯨꯒꯂꯒꯥ ꯄꯥꯔꯇꯅꯔꯁꯤꯞ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ, ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯦꯗꯚꯥꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯗꯚꯥꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯏꯇꯀꯤ ꯄꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯥ ꯐꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯝꯃꯤ꯫ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁꯟꯅꯥ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ꯭ꯠ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯥ ꯄꯨꯔꯀꯏ:
1. ꯒꯨꯒꯂꯅꯥ ꯊꯥꯔꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯚꯦꯟꯗꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯑꯦꯗꯁꯤꯡ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯨꯀꯤꯖ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫
2. ꯗꯕꯂꯛꯂꯤꯛ DART ꯑꯦꯗꯚꯥꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟꯇ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤꯖ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯒꯂꯅꯥ ꯁꯥꯏꯠꯇꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯑꯦꯗꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯦꯗꯁꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯗꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫
3. ꯒꯨꯒꯂꯅꯥ DART ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯁꯥꯏꯠ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔꯒꯤ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ, ꯃꯃꯤꯡ, ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ, ꯏꯃꯦꯏꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ, ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯅꯠꯇꯕꯥ, ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯐꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯦꯗꯚꯥꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯣꯃꯖꯤꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯃꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ꯫
4. ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯣꯃꯖꯤꯅꯕꯗꯥ ꯒꯨꯒꯂꯅꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯏ꯫
5. ꯁꯥꯏꯠ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ DART ꯀꯨꯀꯤꯖ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯄꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯦꯗꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯔꯇꯅꯔ ꯅꯦꯇꯋꯥꯔꯀꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ꯫.

ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯗꯕꯥ꯫
ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯀꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁꯟꯅꯥ ꯗꯥꯌꯠꯕ ꯂꯧꯔꯣꯏ꯫ ꯁꯥꯏꯇꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯈꯣꯃꯖꯤꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ “ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ” ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯗꯣꯛꯌꯨꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯏ꯫


ꯐ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁ꯫