ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ ꯇꯧꯕꯥ꯫ ꯅꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕꯁꯤꯡ꯫ ꯆꯪꯐꯝ
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ

ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫

ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ ꯱

ꯔꯤꯕꯥꯔ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯥ꯫, ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯔꯣꯗ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫, ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫
ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫
ꯇꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯜ꯫

ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ ꯲

ꯔꯤꯕꯥꯔ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯥ꯫, ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯔꯣꯗ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫, ꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ꯫
ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ꯫, ꯀꯦ.ꯖꯤ
ꯇꯟ ꯑꯃꯗꯥ ꯆꯪꯕꯥ ꯃꯃꯜ꯫ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ꯫


ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫ 1

ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ, ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯕꯥꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯏ꯫
ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯈꯪꯂꯕꯥ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯡꯖꯨꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ꯫

ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ꯫ 2

ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯂꯝꯕꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯕꯥꯔꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ, ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯏ꯫
ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯈꯪꯂꯕꯥ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ꯫

ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯷꯸꯵꯰ꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯤꯂꯒꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ꯫

ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯥ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯈꯪꯗꯣꯀꯄꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯗꯥ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅꯥ, ꯔꯣꯗ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯉꯂꯗꯨꯅꯥ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕꯥ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ, ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯔꯣꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯉꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ꯫

ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯃꯈꯂꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯟ꯫

ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯨꯃꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯖꯤꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯂꯦꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯞ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯅꯤ꯫

ꯁ꯭ꯂꯦꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ꯫

ꯁ꯭ꯂꯦꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯚꯤꯡ ꯂꯩꯃꯥꯌꯗꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯕꯦꯜꯇ ꯑꯅꯤꯗꯥ ꯄꯨꯊꯣꯀꯏ, ꯃꯈꯣꯌ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯃꯒꯥ ꯑꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯑꯣꯏ꯫
ꯁ꯭ꯂꯦꯕ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯅꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯗ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯇꯔ 5 ꯑꯣꯏ꯫ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯤꯡ ꯕꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯒꯥ ꯑꯃꯒꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔ 20ꯒꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄꯗꯥ ꯊꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯥꯌꯀꯩ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯣꯗ ꯲꯵ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯁ꯭ꯂꯦꯕꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯔꯣꯗꯁꯤꯡ ꯊꯃꯗꯦ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯗꯤ ꯲꯳ ꯂꯩꯔꯤ꯫
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯉꯂꯗꯨꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯥ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯁꯤ ꯈꯉꯖꯤꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯕꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔ ꯲꯰ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯌꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯗꯤ, ꯁ꯭ꯂꯦꯕꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯥ, ꯔꯣꯗ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔ ꯴꯶꯰ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯛꯕꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯕꯔꯁ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯒꯥ ꯑꯃꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯣꯔꯗ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯁꯝꯅꯍꯟꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫
ꯕꯦꯜꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯔꯥꯞꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯃꯤ 23ꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯂꯧꯔꯁꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯖꯝꯄꯥꯔ ꯑꯃꯅꯥ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔ ꯲꯵ꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯅꯤꯅꯥ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯠꯁꯤꯂꯍꯟꯅꯕꯥ ꯆꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯖꯝꯄꯥꯔ ꯲꯳ ꯊꯪꯟ-ꯊꯪꯅꯅꯥ ꯂꯩꯒꯅꯤ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯌ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯕꯦꯜꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯛꯁꯟꯗꯥ ꯁꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯥ ꯁꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯞ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ꯫

ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯞ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕꯥ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯥ ꯁꯥꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ - ꯀꯪꯛꯔꯤꯠ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯇꯦꯞ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯂꯣꯗ-ꯕꯦꯔꯤꯡ ꯋꯥꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯆꯦꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯕꯦꯜꯇ 2ꯗꯥ ꯁꯦꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯞ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡ-ꯃꯇꯧꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯍꯟꯊꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ, ꯑꯃꯁꯨꯡ, ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯟꯊꯒꯅꯤ꯫
ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯂꯦꯄꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯅꯤꯌꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯇꯥꯏꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯅꯤꯌꯃꯁꯤꯡꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩ꯫ ꯔꯣꯗꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯅꯥ ꯍꯥꯟꯅꯅꯥ ꯀꯣꯟꯅꯥ ꯁꯦꯃꯤ 30-40 ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯝꯄꯥꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯥ ꯃꯗꯨ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯔꯣꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯁꯦꯃꯤ 2-4 ꯐꯥꯎꯕꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯚꯔꯇꯤꯀꯦꯜ ꯖꯝꯄꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯂꯦꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯇꯧꯕꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯂꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯏ꯫
ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯈꯉꯖꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯀꯦꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯥ ꯌꯥꯃꯗ꯭ꯔꯕꯗꯥ ꯆꯥꯗꯥ ꯲-꯵ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯖꯤꯅꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫

zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov
fb vk

© 2007 - 2024
ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯑꯣꯏ꯫
Google Play
ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ꯫
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯦ꯫
ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯏꯂꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯊꯥꯕꯥ ꯌꯥꯅꯕꯥ ꯔꯦꯖꯤꯁ꯭ꯇꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫
русский afrikaans العربية беларуская български català česky cymraeg dansk deutsch ελληνική english español eesti euskal فارسی suomi français gaeilge galego עברית hrvatski magyar indonesia íslenska italiano 日本語 한국어 lietuvių latviešu македонски melayu malti nederlands norsk polski português română slovenčina slovenščina shqipe српски svenska kiswahili าษาไทย filipino türkçe українська việt ייִדיש 简体 繁體 հայերեն azərbaycan საქართველოს kreyòl ayisyen বাঙ্গালী hmoob latin esperanto हिन्दी తెలుగు ગુજરાતી ಕನ್ನಡ தமிழ் اردو қазақ монгол тоҷик o'zbek bosanski ລາວ नेपाली සිංහල ị̀gbò èdè yorùbá malagasy ဗမာစာ ខ្មែរ ਪੰਜਾਬੀ मराठी മലയാളം sugboanon sunda isizulu jawa chicheŵa hausa maya yucateco кыргыз አማርኛ kurmancî lëtzebuergesch پښتو सिन्धी samoa gàidhlig isixhosa chishona frysk af-soomaali sotho corsu hawaiʻi māori ଓଡ଼ିଆ kinyarwanda türkmen ئۇيغۇرچە татар aymara অসমিয়া بامبارا भोजपुरी oluganda ava-ñe’ẽ डोगरी ilokano qhichwa कोंकणी krio سۆرانی lingála मैथिली މޯލްޑިވިއަން އެވެ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mizo ṭawng afaan oromoo संस्कृत- sesotho sa leboa ትግርኛ xitsonga twi ɛ̀ʋɛ̀gbè basa jawa