ካልኩሌተር ስሌታትካ መእተዊ
ትግርኛ

ስሌት መጠን ናይቲ ዒላ


ስእሊ ስኬል 1:

መለክዒታት ብሜትሮ ግለጽ

ዕምቈት H
ላዕለዋይ ዲያሜትር D1
ታሕተዋይ ዲያሜትር D2

ዋጋ ስራሕቲ መሬት ግለጽ

ምዅዓት (ንሓደ 1 ሜትሮ ኪዩብ)
ምእላይ ሓመድ (ንሓደ 1 ሜትሮ ኪዩብ)ስሌት ድምጺ ዒላ ወይ ሲሊንደራዊ ጉድጓድ


ናይ ዒላ መለክዒታት
መለክዒታት ብሜትሮ ግለጽ

D1 - ላዕለዋይ ዲያሜትር ጉድጓድ
D2 - ጽቡቕ ታሕተዋይ ዲያሜትር
H - ዕምቈት

ብተወሳኺ ዒላ ንምኹዓት ዝወጽእ ወጻኢታትን ሓመድ ንምእላይ ዝወጽእ ወጻኢታትን ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ።

ስሌት ድምጺ

ንውልቃዊ ገዛ ቀረብ ማይ ንምሃብ ሰለስተ ኣማራጺታት ኣለዉ። ባዕልኻ ዒላ ክትኩዕት ትኽእል ኢኻ፣ ነዚ ዝኸውን ክኢላታት ክትቆጽር ትኽእል ኢኻ፣ ወይ ድማ ኣብ መርበብ ሓበሬታኻ ዒላ ክትኩዕት ትኽእል ኢኻ። ኩሎም ኣገባባት ብልጫን ጉድኣትን ኣለዎም። ብዙሓት ሰባት ኣብ ቦታኦም ዒላ ምድላው ይመርጹ፣ ርካሽ ስለዝኾነ፣ ንልዕሊ 50 ዓመት ክጥቀሙሉ ስለዝኽእሉን ካብ ዒላ ንላዕሊ ከምዚ ዓይነት መዋቕር ንምጽራይ ኣዝዩ ዝቐለለን እዩ። ብተወሳኺ ዒላ ንምኹዓት ፍሉይ ፍቓድ ኣየድልዮን እዩ። ይኹን እምበር ኣብ መርበብ ሓበሬታኻ ዒላ ንምዅዓት መጀመርታ ገለ ስሌታት ክትገብር ኣለካ። ኣብዚ መደብ ስሌትና ክሕግዘኩም እዩ። ዕምቆት ናይቲ ዒላ፣ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ዲያሜትሩን ኣብ ከባቢኻ ዝስራሕ ወጻኢታት ስራሕ መሬትን ኣብቲ ዝምልከቶ ግራውቲ ምእታው ጥራይ እዩ ዘድልየካ፣ ድሕሪኡ እቲ ፕሮግራም ብኣውቶማቲክ መጠን ናይቲ ዒላን ንምኹዓት ዝወጽእ ግምታዊ ወጻኢታትን ክሕስብ እዩ። .

ዒላ ምዅዓት

ዒላ ባዕልኻ ኣብ ምኹዓት እቲ ቀዳማይን ኣገዳስን ነገር ንዕኡ ዝኸውን ቦታ ምምራጽ እዩ። ኣብ ጥቓኡ ኣብ ውሽጢ 50 ሜትሮ ራድየስ ንጽሬት እቲ ማይ ክጸልዎ ዝኽእል መኽዘን ድዅዒን ካልእ ርስሓትን ዘይምህላው ኣገዳሲ እዩ። ካብቲ ገዛ ካብ 5 ሜትሮ ንላዕሊ ዒላ ክትሰርዕ የብልካን። እንተዘይኮይኑ ካብ ሓመድ ብምሕፃብ ኣብ መሰረት እቲ ገዛ ናይ ምጉዳእ ሓደጋ ኣሎ።
ዕምቆት ናይቲ ዒላ ምፍላጥ እውን ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ንምግባር ድማ ኣብ ጎረባብቲ ከባቢታት ዝርከቡ ተመሳሰልቲ መዋቕራት ዕምቆት ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ፣ ወይ ድማ ቅድሚ ዒላ ክትኩዕት ትኽእል።
ኣብ ዝኾነ እዋን ዓመት ዒላ ክትኩዕቱ ከምዘይትኽእሉ ኣስተውዕሉ። ነዚ ዝበለጸ ግዜ ካብ ሰነ ክሳብ መስከረም እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣኪፈር ኣብ ትሑት ደረጃ ኣሎ፣ እዚ ማለት ድማ ​​ካብቲ ድሕሪ ውሕጅ ጽድያ ዝተረፈ ክኸውን ዝኽእል ላዕለዎት ንጣብ ዝመጽእ ማይ ኣይትጋገን ኢኻ።
ቀጺልካ ክትጭነቐሉ ዘለካ ነገር እንተሃልዩ፡ ንመንደቕ ናይቲ ዒላ ብኸመይ ከተደልድሎ ኢኻ ዝብል እዩ። ኣብዚ ሓያሎ ኣማራጺታት ኣለዉ። እዚ ዕንጨይቲ ፍሬም፣ ሞኖሊቲክ ኮንክሪትን ሕጡብን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ካብዞም ኣገባባት ምሕያል ዝተወሰነ ብልጫታት ኣለዎ። ስለዚ፡ ዕንጨይቲ ፍሬም እቲ ዝሓሰረ እዩ። ዕድመ ግን ሓጺር እዩ። ናይ ኣገልግሎት ዕድመኣ ካብ 15 ዓመት ዘይበዝሕ እዩ። ብተወሳኺ ዓመት ዓመት ካብ ድዅዒ ክጽረግ ኣለዎ። ብዘይካዚ፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ዒላ ኣብ ዝዅዕተሉ እዋን፡ እቲ መናድቕ ስለ ዘይድልድል፡ እዚ ድማ ንሓደጋ ምፍራስ መሬት የስዕብ።
ሞኖሊቲክ ኮንክሪት ፅቡቕ እዩ ምኽንያቱ ናይ ላዕሊ ማይ ናብቲ ዒላ ከይኣቱ ስለ ዝከላኸል። ከምዚ ዝበለ ዒላ ግን ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ክሰርሕ እዩ፣ ብኣግባቡ ድማ ዝያዳ ዋጋ ክኸፍል እዩ። ኣብዚ ክልተ ኣማራጺታት ኣለዉኻ። ወይ ነቲ መናድቕ ባዕልኻ ንምድልዳል ኮንክሪት ቅርጽታት ስርሕ፡ ወይ ድማ ግዛእ። እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ቅድሚ ምውሳንኩም፡ ኣብ ፋብሪካ ዝተደገፉ ናይ ኮንክሪት ቀለቤታት ካብቶም ባዕልኹም ክትሰርሕዎም እትኽእሉ ዝሓየሉ ምዃኖም ኣስተውዕሉ። ግን፡ ብርግጽ፡ ዝያዳ ዋጋ ክኸፍሉ እዮም።
ናይ ሕጡብ ዒላ ምህናጽ ፍሉይ ክእለትን ነዊሕ ምድላውን ይሓትት። እቲ መናድቕ ክድልድል ኣለዎ፣ ኣብ ትሕቲ እቲ ሕጡብ ድማ መሰረት ክስራሕ ኣለዎ። ብኣንጻሩ ግን ከም ኮንክሪት ሕጡብ ናይ ላዕሊ ማይ ናብቲ ዒላ ክኣቱ ኣይፈቅድን እዩ።

እቲ ዒላ ምስ ተዳለወ

ዝኾነ ዓይነት መሳርሒ ዒላ ትመርጽ ብዘየገድስ፡ በብእዋኑ ምጽራይ የድልዮ። ጽሬት እንተወሓደ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ክካየድ ኣለዎ፣ ዝያዳ ድማ ባዕዳውያን ነገራት ናብቲ ዒላ እንተኣትዮም። ነቲ ዒላ ንምጽራይ ድማ ፓምፕ ተጠቒምካ ማይ ካብኡ ይውሰድ። ድሕሪኡ፡ ናብ ታሕቲ ወሪድና፡ ዘድሊ ናይ ጽሬት መስርሕ ንፍጽም። ባዕዳውያን ነገራት፡ ድዅዒ፡ ሑጻን ሓመድን ካብ መሬትን መንደቕን ናይቲ ዒላ ምስ ዝእለ፡ ንጸረ-ረኽሲ ንከላኸል። ነዚ ንምግባር ድማ ንመንደቕ ናይቲ ዒላ ብመንጽቢ ወይ ብብራሽ ብነዊሕ ድቃስ ብፍሉይ ክሎሪን ንነጽጎ።
እቲ ዒላ እንደገና ብማይ ምስ ተመልአ፡ ኣብ ሓደ ሊትሮ ማይ 150 ሚሊግራም ብዝኾነ መጠን ክሎሪን ፍታሕ እውን ክውሰኸሉ ይግባእ። እቲ ማይ ተሓዋዊሱ እቲ ብመኽደኒ ዝተሸፈነ ዒላ ንኽልተ ሰዓት ይተርፍ። ድሕሪኡ እቲ ማይ መሊሱ ብፓምፕ ይወጽእ እሞ እቲ ዒላ ብጽሩይ ማይ ይሕጸብ። እቲ መስርሕ ክሳብ ጨና ክሎሪን ዝጠፍእ ይድገም።

zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov
fb vk

© 2007 - 2024
እቲ ኣፕሊኬሽን ንኽትሰርሓሉ ዝያዳ ምቹእ እዩ።
Google Play
ፖሊሲ ውልቃዊ ሓበሬታ
ገና ዝተዓቀበ ስሌታት የብልካን።
ስሌታትካ ክትዕቅብን ብፖስታ ክትሰዶን ክትክእል ተመዝገብ ወይ እቶ።
русский afrikaans العربية беларуская български català česky cymraeg dansk deutsch ελληνική english español eesti euskal فارسی suomi français gaeilge galego עברית hrvatski magyar indonesia íslenska italiano 日本語 한국어 lietuvių latviešu македонски melayu malti nederlands norsk polski português română slovenčina slovenščina shqipe српски svenska kiswahili าษาไทย filipino türkçe українська việt ייִדיש 简体 繁體 հայերեն azərbaycan საქართველოს kreyòl ayisyen বাঙ্গালী hmoob latin esperanto हिन्दी తెలుగు ગુજરાતી ಕನ್ನಡ தமிழ் اردو қазақ монгол тоҷик o'zbek bosanski ລາວ नेपाली සිංහල ị̀gbò èdè yorùbá malagasy ဗမာစာ ខ្មែរ ਪੰਜਾਬੀ मराठी മലയാളം sugboanon sunda isizulu jawa chicheŵa hausa maya yucateco кыргыз አማርኛ kurmancî lëtzebuergesch پښتو सिन्धी samoa gàidhlig isixhosa chishona frysk af-soomaali sotho corsu hawaiʻi māori ଓଡ଼ିଆ kinyarwanda türkmen ئۇيغۇرچە татар aymara অসমিয়া بامبارا भोजपुरी oluganda ava-ñe’ẽ डोगरी ilokano qhichwa कोंकणी krio سۆرانی lingála मैथिली މޯލްޑިވިއަން އެވެ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mizo ṭawng afaan oromoo संस्कृत- sesotho sa leboa ትግርኛ xitsonga twi ɛ̀ʋɛ̀gbè basa jawa