ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ ꯇꯧꯕꯥ꯫ ꯅꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕꯁꯤꯡ꯫ ꯆꯪꯐꯝ
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ

ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯞ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯇꯧꯕꯥ꯫


ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯁꯦꯝꯕꯥ꯫ 1:

ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯀꯎ꯫

ꯃꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯔꯗꯥ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯎ꯫

ꯄꯥꯛꯄ X
ꯑꯁꯥꯡꯕ Y
ꯑꯋꯥꯡꯕ H
ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ꯫ A
ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨ꯫ C

ꯐꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫

ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯣꯟꯇꯦꯜ ꯔꯣꯁꯤꯡ꯫ G
ꯚꯔꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯣꯗꯁꯤꯡ꯫ V
ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯡ ꯔꯣꯗꯁꯤꯡ꯫ Z
ꯈꯣꯡꯀꯥꯞ S
ꯔꯤꯕꯥꯔ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯥ꯫ D

ꯐꯣꯔꯃꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯐꯣꯔꯃꯋꯥꯔꯛ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯑꯀꯪꯕꯥ꯫ T
ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ꯫ L
ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ꯫ E

ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ꯫

ꯕꯦꯒ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ꯫ K
ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ ꯱ꯗꯥ ꯕꯦꯒꯁꯤꯡ꯫ F

ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯆꯥꯡ꯫
ꯁꯤꯃꯦꯟꯇ ꯊꯥꯕꯥ꯫ : ꯂꯩꯉꯣꯏ : ꯔꯨꯕꯜ ꯇꯧꯕꯥ꯫

: :

ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯀꯄꯤꯌꯨ꯫

ꯁꯤꯃꯦꯟꯇ ꯊꯥꯕꯥ꯫ (ꯕꯦꯒ ꯑꯃꯗꯥ ꯄꯤꯕꯥ꯫) M
ꯂꯩꯉꯣꯏ (ꯇꯟ ꯱ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫) P
ꯔꯨꯕꯜ ꯇꯧꯕꯥ꯫ (ꯇꯟ ꯱ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫) B
ꯐꯝꯄꯥꯛ (ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ ꯱ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫) W
ꯐꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ (ꯇꯟ ꯱ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫) N


ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯀꯎ꯫ ꯃꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯔꯗꯥ ꯊꯥꯏ꯫

ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯞ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯇꯧꯕꯥ꯫ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯞ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯇꯧꯕꯥ꯫
X - ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ꯫
Y - ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫
A - ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯊꯤꯀꯅꯦꯁ ꯂꯩꯕꯥ꯫
H - ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫
C - ꯖꯝꯄꯥꯔ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫

ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ
A - ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯊꯤꯀꯅꯦꯁ ꯂꯩꯕꯥ꯫
H - ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫
S - ꯀꯅꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯥ꯫
G - ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯣꯟꯇꯦꯜ ꯔꯣꯁꯤꯡ꯫
V - ꯚꯔꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯣꯗꯁꯤꯡ꯫
Z - ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯡ ꯔꯣꯗꯁꯤꯡ꯫

ꯀꯪꯛꯔꯤꯠ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯥ ꯁꯥꯕꯗꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯁꯤꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏ꯫

ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ, ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯀꯄꯥ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ, ꯐꯤꯂꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯅꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ꯫
ꯕꯦꯒꯁꯤꯡꯗꯥ ꯇꯥꯀꯏ꯫

ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯥ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯌꯨꯃꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫
ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ, ꯃꯣꯅꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯂꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯑꯃꯥ ꯌꯧꯏ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯕꯤꯁ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯌꯨꯃꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯃꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯂꯥꯏꯊꯣꯀꯍꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯞ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯆꯥꯡ, ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ, ꯐꯣꯔꯃꯋꯔꯛ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯡ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ꯫

ꯀꯔꯤ ꯈꯉꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ꯫:

ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯕꯦꯖ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯫ (ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯌꯅꯕꯥ ꯋꯥꯇꯔꯞꯔꯨꯐꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯛꯅꯕꯥ꯫)
ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯁ꯭ꯂꯦꯕꯁꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯕꯦꯖꯃꯦꯟꯇ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯊꯥꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫ (ꯃꯜꯇꯤꯄꯂꯦꯁꯟꯗꯥ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯦꯔꯥꯔ ꯑꯃꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯌꯅꯥ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫)
ꯔꯤꯕꯥꯔ - ꯔꯤꯕꯥꯔꯒꯤ ꯆꯥꯡ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯥ꯫
ꯐꯣꯔꯃꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯨ ꯇꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯥ꯫
ꯁꯔꯐꯦꯁ ​​ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯫ (ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯋꯥꯇꯔꯞꯔꯨꯐ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ꯫) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯗ ꯁꯔꯐꯦꯁ ​​ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯖ꯫
ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯂꯒꯤ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯟ꯫

ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯃꯒꯅꯤ꯫
ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯊꯝꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯌ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯅꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯁꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯕꯤꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫

ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ꯫

ꯗꯤꯐꯣꯜꯇ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯃꯦꯟꯇ, ꯁꯦꯟꯗꯂꯋꯨꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯦꯕꯦꯂꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯃꯦꯟꯇ ꯃꯦꯟꯌꯨꯐꯦꯀꯆꯔꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯔꯀꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫
ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯁꯤꯃꯦꯟꯇ, ꯁꯦꯟꯗꯂꯋꯨꯗ, ꯒ꯭ꯔꯦꯕꯦꯂꯒꯤ ꯃꯃꯂꯁꯨ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫

ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯄꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯁꯤꯜ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯕꯦꯂꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯀꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ, ꯁꯤꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯅꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯀꯟꯗꯤꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ꯫

ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯈꯉꯖꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯦꯕꯦꯂꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤ ꯇꯟ ꯱ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯇꯥꯛꯂꯤ꯫

ꯁꯦꯟꯗꯣꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯐꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ꯫
ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ ꯱ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯱꯲꯰꯰-꯱꯷꯰꯰ꯅꯤ, ꯆꯥꯡꯆꯠꯇꯥ - ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯱꯵꯰꯰ꯅꯤ꯫

ꯒ꯭ꯔꯦꯕꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯄꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯑꯔꯨꯕꯥ ꯑꯣꯏ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ ꯱ꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯏꯖꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯱꯲꯰꯰ꯗꯒꯤ ꯲꯵꯰꯰ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯨꯝꯕꯥ - ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ꯫

ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯦꯕꯦꯜ ꯇꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥꯅꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯂꯦꯄꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫

ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯃꯃꯜ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯀꯄꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ, ꯐꯣꯔꯃꯋꯔꯀꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯅꯦꯜ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯁꯦꯂꯐ-ꯇꯦꯞ ꯇꯧꯕꯥ ꯁ꯭ꯛꯔꯨꯁꯤꯡ, ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯥ, ꯑꯥꯔꯊꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯁꯠꯔꯛꯁꯅꯒꯤ ꯊꯕꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫

zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov
fb vk

© 2007 - 2024
ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯑꯣꯏ꯫
Google Play
ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ꯫
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯦ꯫
ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯏꯂꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯊꯥꯕꯥ ꯌꯥꯅꯕꯥ ꯔꯦꯖꯤꯁ꯭ꯇꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫
русский afrikaans العربية беларуская български català česky cymraeg dansk deutsch ελληνική english español eesti euskal فارسی suomi français gaeilge galego עברית hrvatski magyar indonesia íslenska italiano 日本語 한국어 lietuvių latviešu македонски melayu malti nederlands norsk polski português română slovenčina slovenščina shqipe српски svenska kiswahili าษาไทย filipino türkçe українська việt ייִדיש 简体 繁體 հայերեն azərbaycan საქართველოს kreyòl ayisyen বাঙ্গালী hmoob latin esperanto हिन्दी తెలుగు ગુજરાતી ಕನ್ನಡ தமிழ் اردو қазақ монгол тоҷик o'zbek bosanski ລາວ नेपाली සිංහල ị̀gbò èdè yorùbá malagasy ဗမာစာ ខ្មែរ ਪੰਜਾਬੀ मराठी മലയാളം sugboanon sunda isizulu jawa chicheŵa hausa maya yucateco кыргыз አማርኛ kurmancî lëtzebuergesch پښتو सिन्धी samoa gàidhlig isixhosa chishona frysk af-soomaali sotho corsu hawaiʻi māori ଓଡ଼ିଆ kinyarwanda türkmen ئۇيغۇرچە татар aymara অসমিয়া بامبارا भोजपुरी oluganda ava-ñe’ẽ डोगरी ilokano qhichwa कोंकणी krio سۆرانی lingála मैथिली މޯލްޑިވިއަން އެވެ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mizo ṭawng afaan oromoo संस्कृत- sesotho sa leboa ትግርኛ xitsonga twi ɛ̀ʋɛ̀gbè basa jawa