ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯇꯔ ꯇꯧꯕꯥ꯫ ꯅꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕꯁꯤꯡ꯫ ꯆꯪꯐꯝ
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ

ꯀꯣꯂꯝ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯥ꯫


ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯁꯦꯝꯕꯥ꯫ 1:

ꯄꯣꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯀꯎ꯫ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯄꯤꯂꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯀꯄꯤꯌꯨ꯫

ꯕꯦꯖ ꯍꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯥ꯫ A
ꯄꯣꯂꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ H

ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨ꯫ B
ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨ꯫ B1
ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨ꯫ D
ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨ꯫ D1

ꯄꯣꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ ꯕꯥꯔꯁꯤꯡ꯫ ARM1

ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯀꯎ꯫

ꯄꯥꯛꯄ X
ꯑꯁꯥꯡꯕ Y
ꯄꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫ X1
ꯄꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫ Y1

ꯌꯨꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯣꯂꯁꯤꯡ꯫ S

ꯒ꯭ꯔꯤꯂꯦꯖꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯀꯎ꯫

ꯄꯥꯛꯄ E
ꯑꯋꯥꯡꯕ F

ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯔꯣ ꯃꯁꯤꯡ꯫ ARM2
ꯔꯤꯕꯥꯔ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯥ꯫ ARMD

ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ꯫

ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯤꯃꯦꯟꯇ꯫

ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯆꯥꯡ꯫
ꯁꯤꯃꯦꯟꯇ ꯊꯥꯕꯥ꯫ : ꯂꯩꯉꯣꯏ : ꯔꯨꯕꯜ ꯇꯧꯕꯥ꯫
: :

ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯀꯄꯤꯌꯨ꯫

ꯁꯤꯃꯦꯟꯇ ꯊꯥꯕꯥ꯫ (ꯕꯦꯒ ꯑꯃꯗꯥ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯵꯰ ꯔꯣꯝ ꯊꯥꯏ꯫)
ꯂꯩꯉꯣꯏ (ꯇꯟ ꯱ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫)
ꯔꯨꯕꯜ ꯇꯧꯕꯥ꯫ (ꯇꯟ ꯱ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫)
ꯐꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ (ꯇꯟ ꯱ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫)


ꯀꯣꯂꯝ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯥ꯫


ꯀꯣꯂꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯏꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ꯫ ꯀꯣꯂꯝ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯥ꯫ ꯀꯣꯂꯝ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯄꯥ꯫
ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯄꯣꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨ ꯈꯜꯂꯨ꯫

ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯒꯣꯜꯗ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯔꯦꯛꯇꯟꯖꯦꯜ ꯕꯦꯖ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯣꯂꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯣꯜꯗ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯔꯦꯛꯇꯟꯖꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ꯫

ꯃꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯔꯗꯥ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯎ꯫

B - ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯗꯥꯏꯃꯦꯠꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯥ꯫
H - ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯍꯀꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫

A - ꯀꯂꯃꯒꯤ ꯕꯦꯖꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯄꯊꯣꯛꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫
D - ꯕꯦꯖ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔ ꯑꯗꯨ꯫

D1 - ꯔꯦꯛꯇꯟꯖꯦꯜ ꯕꯦꯖ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫
B1 - ꯔꯦꯛꯇꯟꯖꯦꯜ ꯄꯣꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ꯫
ꯒꯣꯜꯗ ꯁꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ, ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯗꯦ꯫

ꯀꯣꯂꯝ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫

X - ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ꯫
Y - ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ꯫

X1 - ꯀꯣꯟꯅꯥ ꯄꯣꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯄꯣꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫
Y1 - ꯀꯣꯟꯅꯥ ꯄꯣꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯂꯝꯕꯤꯗꯥ ꯄꯣꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫

S - ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯌꯨꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯣꯂꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯀꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯌꯨꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔꯒꯤ ꯑꯀꯣꯌꯕꯗꯥ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩ꯫

ꯒ꯭ꯔꯤꯂꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ꯫

E - ꯒ꯭ꯔꯤꯂꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯥ꯫
F - ꯒ꯭ꯔꯤꯂꯦꯖꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ꯫
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯣꯅꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯤꯂꯦꯖ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯀꯄꯤꯒꯅꯨ꯫

ꯐꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫

ARM1 - ꯀꯣꯂꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯔꯤꯕꯔꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫
ARM2 - ꯒ꯭ꯔꯤꯂꯦꯖ ꯇꯦꯄꯇꯥ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯔꯣ ꯃꯁꯤꯡ꯫
ARMD - ꯔꯤꯕꯥꯔ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯥ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯃꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯔꯗꯥ ꯇꯥꯀꯏ꯫
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯚꯦꯜꯌꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯠ ꯇꯧ꯫ 0.

ꯀꯪꯛꯔꯤꯠ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯥ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯃꯦꯟꯇꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯀꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯗꯥ꯫
ꯀꯪꯛꯔꯤꯠ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯂꯁꯤꯡ, ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯎ꯫ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏ꯫
ꯃꯈꯣꯌ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗ, ꯀꯨꯄꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯁꯤꯂꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯁꯠꯔꯛꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ꯫ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯜ ꯁꯞꯂꯥꯏꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯥ ꯇꯥꯟꯅꯧ꯫

ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯁ꯭ꯇꯤꯃꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯃꯃꯜ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯛꯅꯕꯥ, ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯃꯂꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯀꯄꯤꯌꯨ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯥ ꯂꯦꯄꯆꯒꯅꯤ꯫:
ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯄꯤꯂꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯔꯥꯞꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ꯫
ꯀꯣꯂꯝ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ, ꯃꯊꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯥ꯫
ꯒ꯭ꯔꯤꯂꯦꯖꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯆꯥꯡ꯫
ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯆꯥꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ꯫
ꯒ꯭ꯔꯤꯂꯦꯖꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯣꯅꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯀꯂꯃꯅꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯄꯥꯏꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯏꯅꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ꯫
ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯏꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ꯫


ꯕꯥꯊꯔꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯖꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯌꯨꯃꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ, ꯃꯉꯥꯜ ꯂꯩꯕꯥ ꯋꯥꯂꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯌꯨꯃꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ, ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯞ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯥ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯪꯗꯕꯥ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯥ, ꯑꯌꯥꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯀꯂꯃꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯪꯂꯣꯏ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯇꯧꯒꯗꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯅꯁ꯭ꯠꯔꯛꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯐꯤꯜꯗꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯅꯕꯈꯛꯇꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀꯟꯁꯠꯔꯛꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯐꯪꯒꯅꯤ, ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯃꯃꯜ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯒꯅꯤ꯫

ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯃꯖꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯥ꯫

ꯀꯣꯂꯃꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯒꯨꯝꯅꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ, ꯃꯈꯣꯌꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯂꯦꯖ ꯑꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯄꯨꯅꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯌꯨꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯠꯔꯀꯆꯔꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯇꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ ꯋꯥꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯥ, ꯂꯣꯗ-ꯕꯦꯔꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯋꯥꯂꯁꯤꯡ, ꯕꯤꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁ꯭ꯠꯔꯀꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯣꯗ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯋꯥꯡꯕꯥ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯥ꯫ ꯒ꯭ꯔꯤꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯀꯂꯃꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯀꯅꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯀꯅꯈꯠꯂꯕꯥ ꯊꯣꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯂꯩ꯫

ꯀꯗꯥꯏꯗꯥ ꯀꯣꯂꯝ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯒꯦ꯫

ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯂꯦꯡ-ꯑꯣꯠꯄꯥ ꯂꯩꯃꯥꯌꯁꯤꯡ, ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ ꯄꯤꯠ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯁꯤꯡꯅꯥ ꯊꯜꯂꯕꯥ ꯀ꯭ꯂꯦꯏ ꯂꯩꯃꯥꯌꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯀꯣꯂꯝ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯥ ꯔꯦꯀꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯗꯦ꯫ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯗꯥ ꯁꯥꯊꯤꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯨ꯫

ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ꯫

ꯀꯣꯂꯝ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯀꯥꯟꯅꯕꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯥ ꯁꯥꯕꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯞ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯁ꯭ꯂꯦꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯂꯩ, ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯃꯂꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯪꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯟꯊꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫

ꯌꯨꯃꯒꯤ ꯃꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯁꯨ ꯈꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯌꯔꯤꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ, ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ, ꯀꯪꯛꯔꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯅꯤ꯫ ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯌꯨꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯅꯒꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ, ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯀ꯭ꯔꯣꯁ-ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯃꯤ ꯴꯰꯰ꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯅꯥ, ꯃꯦꯁꯅꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯤꯃꯤ ꯶꯰꯰ꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯅꯥ, ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯅꯒꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯦꯚꯦꯂꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯃꯤ ꯳꯸꯰, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯂꯥꯏꯒꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯃꯤ ꯲꯵꯰ꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫

ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯀꯟꯁꯠꯔꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯀꯟꯁꯠꯔꯛꯁꯅꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ, ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯐ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯃꯥꯌꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯋꯥꯇꯔꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯀꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯀꯣꯂꯝ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯪꯟ-ꯊꯪꯅꯅꯥ ꯇꯥꯉ꯭ꯀꯛ ꯹ꯗꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫
1. ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ, ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ ꯀꯟꯁꯠꯔꯛꯁꯟ ꯁꯥꯏꯠ ꯁꯦꯡꯗꯣꯀꯄꯅꯤ꯫
2. ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯂꯝ ꯂꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯥ꯫
3. ꯍꯣꯂꯁꯤꯡ ꯈꯣꯃꯒꯠꯄꯥ꯫
4. ꯄꯤꯂꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯐꯣꯔꯃꯋꯔꯛ ꯏꯅꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕꯥ꯫
5. ꯔꯤꯏꯅꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯇ ꯏꯅꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕꯥ꯫
6. ꯄꯣꯜ ꯐꯤꯜꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ꯫
7. ꯒ꯭ꯔꯤꯂꯦꯖ ꯁꯥꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫
8. ꯌꯨꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯐꯦꯟꯁ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯕꯦꯔꯤꯌꯥꯔ ꯋꯥꯜ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯀꯧꯕꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ꯫
9. ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯋꯥꯇꯔꯞꯔꯨꯐꯀꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ꯫

ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ꯫

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯚꯤꯡ ꯂꯩꯃꯥꯌꯗꯥ ꯁꯥꯔꯕꯗꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯍꯧꯗꯣꯀꯈꯤꯕꯥ ꯀꯟꯁꯠꯔꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯌꯩꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯍꯥꯡꯕꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯊꯃꯖꯤꯜꯂꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ꯫
ꯅꯧꯅꯥ ꯊꯥꯎ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯀꯪꯛꯔꯤꯠꯀꯤ ꯁꯄꯣꯔꯇꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 30ꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯕꯨ ꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯔꯦꯀꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯗꯦ꯫
ꯀꯪꯛꯔꯤꯠ ꯁꯥꯕꯗꯥ ꯑꯦꯝ.꯴꯰꯰ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯒꯤ ꯁꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯑꯣꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯜ ꯒ꯭ꯔꯦꯕꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯪꯕꯥ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯤꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫

zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov
fb vk

© 2007 - 2024
ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯥ ꯑꯣꯏ꯫
Google Play
ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ꯫
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯦ꯫
ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯂꯀꯨꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯁꯦꯚ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯏꯂꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯊꯥꯕꯥ ꯌꯥꯅꯕꯥ ꯔꯦꯖꯤꯁ꯭ꯇꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫
русский afrikaans العربية беларуская български català česky cymraeg dansk deutsch ελληνική english español eesti euskal فارسی suomi français gaeilge galego עברית hrvatski magyar indonesia íslenska italiano 日本語 한국어 lietuvių latviešu македонски melayu malti nederlands norsk polski português română slovenčina slovenščina shqipe српски svenska kiswahili าษาไทย filipino türkçe українська việt ייִדיש 简体 繁體 հայերեն azərbaycan საქართველოს kreyòl ayisyen বাঙ্গালী hmoob latin esperanto हिन्दी తెలుగు ગુજરાતી ಕನ್ನಡ தமிழ் اردو қазақ монгол тоҷик o'zbek bosanski ລາວ नेपाली සිංහල ị̀gbò èdè yorùbá malagasy ဗမာစာ ខ្មែរ ਪੰਜਾਬੀ मराठी മലയാളം sugboanon sunda isizulu jawa chicheŵa hausa maya yucateco кыргыз አማርኛ kurmancî lëtzebuergesch پښتو सिन्धी samoa gàidhlig isixhosa chishona frysk af-soomaali sotho corsu hawaiʻi māori ଓଡ଼ିଆ kinyarwanda türkmen ئۇيغۇرچە татар aymara অসমিয়া بامبارا भोजपुरी oluganda ava-ñe’ẽ डोगरी ilokano qhichwa कोंकणी krio سۆرانی lingála मैथिली މޯލްޑިވިއަން އެވެ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mizo ṭawng afaan oromoo संस्कृत- sesotho sa leboa ትግርኛ xitsonga twi ɛ̀ʋɛ̀gbè basa jawa