कॅल्क्युलेटर हें यंत्र तुमचीं गणना प्रवेशदार
कोंकणी

स्तंभ बुन्यादीच्या पदार्थांचें प्रमाण मेजप


स्केल काडप 1:

पोल प्रकार स्पश्ट करचोबुन्यादी खांब्यांचे परिमाण स्पश्ट करात

बेस उंचाय A
खांबेची उंचाय H

आकाराचो B
आकाराचो B1
आकाराचो D
आकाराचो D1

खांब्यांनी मजबुती दिवपी पट्ट्यो ARM1

फावंडेशनाचे परिमाण स्पश्ट करात

रुंदी X
लांबी Y
खांबेची संख्या X1
खांबेची संख्या Y1

पुराय घराच्या सकयल खांबे S

ग्रिलेजाचे परिमाण स्पश्ट करात

रुंदी E
उंचाय F

मजबुतीच्या वळींची संख्या ARM2
सरिया व्यासाचो आसता ARMD

काँक्रीटाची रचना

काँक्रीटाक दर घनमीटराक शिमीट

वजनाच्या आदारान काँक्रीटाचे प्रमाण
शिमीट हें काम : रेंव : खंडीत जाल्लें
: :

बांदकाम साहित्याचो खर्च स्पश्ट करचो

शिमीट हें काम (दर पोतयेक 50 किलो)
रेंव (१ टन खातीर)
खंडीत जाल्लें (१ टन खातीर)
फिटिंग्स हांचो आस्पाव जाता (१ टन खातीर)


स्तंभ बुन्यादीच्या पदार्थांचें प्रमाण मेजप


स्तंभ आनी राशीची बुन्याद स्तंभ बुन्यादीच्या पदार्थांचें प्रमाण मेजप स्तंभ बुन्यादीच्या पदार्थांचें प्रमाण मेजप
फावंडेशन पोस्टाचो प्रकार निवडात

हे वाटकुळो वा आयताकृती आदार आशिल्ले खांबे आसूं येतात. आनी वाटकुळो वा आयताकृती मुखेल भाग आसता.

परिमाण मिलीमीटरांत स्पश्ट करात

B - रुंदाय वा व्यास आसता.
H - मुखेल आंगाची उंचाय.

A - स्तंभाच्या मुळाची उंचाय. राशी बुन्याद नाशिल्लो आसल्यार, मागीर हो आकार स्पश्ट करचो न्हय.
D - आदाराची रुंदाय वा व्यास.

D1 - आयताकृती आदाराची लांबाय.
B1 - आयताकृती खांब्याखातीर रुंदाय.
वाटकुळ्या विभागांखातीर हे परिमाण गणनेंत आस्पावना.

स्तंभ बुन्यादीचे परिमाण

X - बुन्यादीची रुंदाय.
Y - फावंडेशनाची लांबाय.

X1 - कोनशांनी आशिल्ल्या खांब्यां सयत रुंदायेचेर खांब्यांची संख्या.
Y1 - कोनशांनी आशिल्ल्या खांब्यांचो आस्पाव करून लांबायेन खांब्यांची संख्या.

S - तपासल्यार मागीर पुराय घराच्या सकयल एकसारके अंतराचेर आशिल्ले खांबे मेजतले. ना जाल्यार खांब फकत बुन्यादीच्या परिमिती भोंवतणी आसतात.

ग्रिलाचे परिमाण

E - ग्रिल रुंदाय.
F - ग्रिलेजाची उंचाय.
एकवटीत ग्रिलेजाची गणना करपाची गरज ना जाल्यार, मागीर हे परिमाण दाखोवचे न्हय.

फिटिंग्स हांचो आस्पाव जाता

ARM1 - एका स्तंभांतल्या सलाखांची संख्या.
ARM2 - ग्रिलेज टेपांतल्या मजबुतीच्या वळींची संख्या.
ARMD - सरिया व्यासाचो आसता. तो सदांच मिलीमीटरांत दाखयतात.
मजबुतीची गरज ना जाल्यार, मागीर मोलां सेट करात 0.

एक घनमीटर काँक्रीट तयार करपाखातीर शिमीटाचें प्रमाण स्पश्ट करचें. किलोग्रामांत.
काँक्रीट तयार करपाखातीर प्रमाण, वजनाच्या आदारान स्पश्ट करचें. दर एका प्रकरणांत हो डेटा वेगळो आसता.
शिमीटाच्या ब्रँडाचेर, कुसकुसल्ल्या फातराच्या आकाराचेर आनी बांदकाम तंत्रगिन्यानाचेर ते आदारून आसतात. बांदकाम साहित्य पुरवणदारांक तपासात.

बांदकाम साहित्याचो अदमासीत खर्च मेजपाखातीर तांचे दर स्पश्ट करात.

ताका लागून प्रोग्राम आपोआप गणीत करतलो:
बुन्यादी खांब्यांमदलें अंतर आनी तांची संख्या.
एका स्तंभाखातीर काँक्रीटाचें खंड, वयल्या आनी सकयल्या खातीर वेगवेगळे.
ग्रिल करपाखातीर काँक्रीटाचें प्रमाण.
गरजेच्या प्रमाणांत मजबुतीची लांबाय आनी वजन.
ग्रिलेज आशिल्ली एकवटीत स्तंभ वा राशीची बुन्याद स्थापन करपाखातीर बांदकाम साहित्याचो खर्च.
रेखाटनांतल्यान एक सामान्य कल्पना मेळटली आनी राशीच्या बुन्यादीच्या आराखड्यांत मदत जातली.


बांय आनी तळघर नाशिल्लीं घरां, हळदुवीं वण्टीं आशिल्लीं घरां आनी विटांचीं घरां, जंय पट्टी बुन्याद वापरप अर्थीक नदरेन फायद्याचें ना, थंय चड करून स्तंभ बुन्याद वापरतात. ताची गणना श्रमीक आसता, पूण आमच्या कार्यावळीक लागून गणनेक तुमकां चड वेळ लागचो ना. तुमकां फकत सुचोवण्यां प्रमाण योग्य क्षेत्रां भरचीं पडटलीं, आनी बांदकामा खातीर गरजेच्या साहित्या विशीं म्हायती मेळटली, तांचे प्रमाण आनी वट्ट खर्च सोदून काडटले.

हें थोडें वर्णन

स्तंभाची बुन्याद खांब्यांभशेन दिसता, जीं ग्रिलेज वांगडा जोडिल्लीं आसतात. हे खांब फुडल्या बांदावळीच्या कोनशांनी तशेंच वण्टींच्या आडमेळ्यांचेर, भार घेवपी वा फकत जड वण्टींखाला, तुळयो आनी गंभीर बांदावळींखाला आसतात. ज्या सुवातींनी खास करून भार चड आसता. ग्रिलेज स्तंभ बुन्यादीक बळगें दिवपाचें काम करता, आनी खांब्यांमदीं घटमूट पुलाचें रूप आसता.

स्तंभ बुन्याद खंय वापरची न्हय

जंय हालपी वा दुबळी माती आसता, जशी पीट वा उदकान संतृप्त जाल्ली मातयेची माती, थंय स्तंभ बुन्याद वापरपाची शिफारस जायना. उंचायेंत खर फरक आशिल्ल्या वाठारांनी ह्या प्रकारची बुन्याद वापरची न्हय.

फायदे

स्तंभ बुन्यादीचे जायते फायदे आसात जे खाजगी घर बांदपा खातीर हो सगळ्यांत बरो उपाय थारता. पट्टी वा स्लॅब फावंडेशन परस तो सवाय, बांदकाम साहित्याचो वापर आनी ताच्या बांदकामाचो खर्च हांचे नदरेन चड अर्थीक, तो उणो आकुंचन करता आनी तुमकां ​​ फावंडेशनाचे वट्ट क्षेत्रफळ उणें करपाक मेळटा.

सामुग्री हांचो आस्पाव जाता

घराच्या द्रव्यमान आनी माळयेच्या संख्येचेर आदारून फावंडेशन तयार करपाखातीर लागपी साहित्याचीय निवड करची पडटा. हीं फातर, विटो, काँक्रीट आनी प्रबलीत काँक्रीट. पदार्थाच्या प्रकाराप्रमाण खांब्यांच्या विभागाचो उण्यांत उणो आकारूय वेंचून काडटात. देखून काँक्रीटाच्या खांब्यांखातीर क्रॉस-सेक्शन आकार ४०० मिमी.परस उणो, कोंड्याच्या कामाक ६०० मिमी.परस उणो न्हय, विटांच्या कामाक जमनीवयल्यान आसल्यार ३८० मिमी.आनी लायगेशन तंत्रज्ञान वापरल्यार २५० मिमी.सावन आसूंक फावना.

फावंडेशन बांदप

बांदकामांत फुडें वचचेपयलीं जमनीच्या गोठणाची खोलाय, गरज पडल्यार ताची सुवात बदलपाची वेवस्था करपाखातीर जमनीचो प्रकार आनी रचना आनी निचरो आनी उदकरोधाची गरज थारावपाखातीर भूंयगत उदकाची पातळी सोदून काडप गरजेचें आसता. स्तंभ बुन्यादीची बांदावळ सलग ९ टप्प्यांनी फुडें वता.
1. तयारीचें काम, जें बांदकाम सुवातेर नितळसाण करप.
2. प्रकल्पा प्रमाण जमनीचो प्लॉट चिन्न काडटना फावंडेशन चिन्न करप.
3. बुराक खणप.
4. खांब्यांखातीर फॉर्मवर्क लावप.
5. मजबुतीची स्थापणूक.
6. पोल भरप.
7. ग्रिलेज तयार करपाचें काम.
8. खांब्यांमदीं कुंडो वा आडखळ वण्टी अशें म्हण्टात तें बांदप.
9. फावंडेशन उदकरोधक उपाय.

म्हत्वाचे मुद्दे

घर जर उंच मातयेचेर बांदपाचें आसत जाल्यार मागीर सुरू जाल्लें बांदकाम फुडें धुकलूंक मेळना. गिमाखातीर रिती बुन्याद सोडल्यार ती विकृत जावंक शकता.
ताजें ओतलेले काँक्रीटाचे आदार 30 दीस बसूंक जाय. ह्या काळांत त्यो लोड करपाची शिफारस ना.
काँक्रीट तयार करपाखातीर एम ४०० ब्रँडाचो शिमीट बरो आसता आनी बारीक ग्रेव्हल आनी खरखरीत रेंव भरपी म्हणून वापरतात.

zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov
fb vk

© 2007 - 2024
ऍप्लिकेशन काम करपाक चड सोयीचें आसा
Google Play
गुप्तताय धोरण
तुमचे कडेन अजून जतनाय घेतिल्ली गणना ना.
तुमची गणना जतनाय घेवंक मेळची आनी मेल वरवीं धाडची म्हूण नोंदणी करात वा लॉगीन करात.
русский afrikaans العربية беларуская български català česky cymraeg dansk deutsch ελληνική english español eesti euskal فارسی suomi français gaeilge galego עברית hrvatski magyar indonesia íslenska italiano 日本語 한국어 lietuvių latviešu македонски melayu malti nederlands norsk polski português română slovenčina slovenščina shqipe српски svenska kiswahili าษาไทย filipino türkçe українська việt ייִדיש 简体 繁體 հայերեն azərbaycan საქართველოს kreyòl ayisyen বাঙ্গালী hmoob latin esperanto हिन्दी తెలుగు ગુજરાતી ಕನ್ನಡ தமிழ் اردو қазақ монгол тоҷик o'zbek bosanski ລາວ नेपाली සිංහල ị̀gbò èdè yorùbá malagasy ဗမာစာ ខ្មែរ ਪੰਜਾਬੀ मराठी മലയാളം sugboanon sunda isizulu jawa chicheŵa hausa maya yucateco кыргыз አማርኛ kurmancî lëtzebuergesch پښتو सिन्धी samoa gàidhlig isixhosa chishona frysk af-soomaali sotho corsu hawaiʻi māori ଓଡ଼ିଆ kinyarwanda türkmen ئۇيغۇرچە татар aymara অসমিয়া بامبارا भोजपुरी oluganda ava-ñe’ẽ डोगरी ilokano qhichwa कोंकणी krio سۆرانی lingála मैथिली މޯލްޑިވިއަން އެވެ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mizo ṭawng afaan oromoo संस्कृत- sesotho sa leboa ትግርኛ xitsonga twi ɛ̀ʋɛ̀gbè basa jawa