ꯔꯨꯝ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ꯫ 12 ꯃꯤ2
ꯕꯜꯀ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ꯫ 1.11 ꯃꯤ3

ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯍꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯥ꯫ A 40 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯍꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯥ꯫ B 70 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯍꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯥ꯫ C 110 ꯃꯤ.ꯃꯤ
ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯍꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯥ꯫ D 150 ꯃꯤ.ꯃꯤ© www.zhitov.ru