गुप्तताय धोरण

www.zhitov.ru ह्या सायटीचें प्रशासन, फुडें सायटी अशें म्हण्टात, सायटीक भेट दिवप्यांच्या हक्कांचो आदर करता. आमच्या सायटीक भेट दिवपी लोकांची वैयक्तीक म्हायती गुप्ततायेचें म्हत्व आमी निर्विवादपणान वळखतात. तुमी सायटीचो वापर करतना आमी खंयची म्हायती मेळटा आनी एकठांय करतात हाचे विशीं म्हायती ह्या पानाचेर आसा. तुमी आमकां दिवपी वैयक्तीक म्हायती विशीं माहिती आशिल्ले निर्णय घेवपाक ही म्हायती तुमकां मदत करतली अशी आस्त बाळगता.

हें गुप्तताय धोरण फकत सायटीक आनी सायटी वरवीं आनी सायटी वरवीं एकठांय केल्ली म्हायती लागू जाता.

म्हायती एकठांय करप

जेन्ना तुमी सायटीक भेट दितात, तेन्ना आमी तुमच्या पुरवणदाराचे डोमेन नांव, देश आनी निवडिल्ले पान संक्रमण थारायतात.

आमी सायटीचेर मेळपी म्हायतीचो वापर तुमचो सायटीचो वापर सोंपें करपाक करूं येता, तातूंत आसपावीत आसा, पूण ताचे पुरतेंच मर्यादीत ना:
- वापरप्यांक सगळ्यांत सोयीच्या पद्दतीन सायटीचें आयोजन करप

सायटीक भेट दितना वा नोंदणी करतना तुमी स्वेच्छेनूच दिवपी वैयक्तीक म्हायतीच सायटी एकठांय करता. वैयक्तीक म्हायतींत तुमकां विशिश्ट व्यक्ती म्हूण वळखपी म्हायती आसपावीत आसा, जशी तुमचें नांव वा ईमेल पत्तो. तुमी नोंदणी करिनासतना सायटीची आशय पळोवंक शकतात, पूण कांय खाशेलपणांचो फायदो घेवपा खातीर तुमकां नोंदणी करची पडटली.

सांख्यिकी अहवाल तयार करपाक साइट कुकी तंत्रज्ञान वापरता. कुकीजांत सायटी खातीर गरजेची आसूं येता अशी म्हायती आसता - पर्याय पळोवपा खातीर तुमचीं मांडावळी जतनाय घेवपाक आनी सायटीचेर सांख्यिकी म्हायती एकठांय करपाक, म्हळ्यार. पूण ही सगळी म्हायती तुमकां व्यक्ती म्हणून खंयच्याच प्रकारान संबंदीत ना. कुकीज तुमचो ईमेल पत्तो वा तुमचे विशीं खंयचीय वैयक्तीक म्हायती नोंद करिनात. हें तंत्रज्ञान सायटीचेर भेटीदार काउंटरांनीय वापरतात.

ते भायर, भेट दिवप्यांची संख्या मेजपाक आनी आमच्या सायटीच्या तंत्रीक क्षमतांचें मुल्यांकन करपाक आमी मानक वेब सर्वर लॉग वापरतात. कितले लोक सायटीक भेट दितात तें थारावपाक आनी चड वापरप्यांक सोंपें पद्दतीन पान संघटीत करपाक, सायट ते वापरतात त्या ब्राउझरां कडेन सुसंगत आसा हाची खात्री करपाक आनी आमच्या पानांचेर आशिल्ली सामुग्री आमच्या भेट दिवप्यांक शक्य तितली उपेगी करपाक आमी ही म्हायती वापरतात. आमी सायटीचेर हालचालीं विशीं म्हायती नोंद करतात, पूण सायटीक वैयक्तीक भेट दिवप्यां विशीं न्हय, देखून तुमच्या संमती बगर तुमच्या संबंदीत खंयचीच विशिश्ट म्हायती सायटी प्रशासनान सांठयची ना वा वापरची ना.

कुकीज नासतना सामुग्री पळोवपाक, तुमी तुमचो ब्राउझर सेट करूंक शकतात की तो कुकीज स्वीकारचो ना वा धाडटना तुमकां कळोवचो ना.

म्हायती वांटप.

सायट प्रशासन खंयचेच परिस्थितींत तुमची वैयक्तीक म्हायती खंयच्याय तिसऱ्या पक्षाक विकना वा भाड्यान दिना. तशेंच, कायद्यान गरजे प्रमाणें सोडल्यार, तुमी दिल्ले वैयक्तीक म्हायती आमी उक्ती करिनात.

साइट प्रशासनाची Google कडेन भागीदारी आसा, जी जायरात साहित्य आनी जायराती साइट पानांचेर शुल्क भरून दवरता. ह्या सहकार्याचो एक भाग म्हूण, स्थळ प्रशासन सगळ्या इत्सूक पक्षांच्या लक्षांत फुडली म्हायती हाडटा:
1. Google, तिसरो पक्ष विक्रेतो म्हूण, सायटीचेर जायराती दिवपाक कुकीज वापरता.
2. DoubleClick DART जायरात उत्पाद कुकीज Google कडल्यान सामुग्री खातीर AdSense कार्यावळींत भाग घेवपी म्हूण सायटीचेर दिल्ल्या जायरातींत वापरतात.
3. Google च्या DART कुकीचो वापर ताका चड आशिल्ल्या उत्पाद आनी सेवां विशीं जायराती दिवपा खातीर तुमच्या सायटीक आनी हेर संकेतथळां कडेन भेट दिवपा विशीं नांव, पत्तो, ईमेल पत्तो वा दूरध्वनी क्रमांक सोडून, ​​सायटी भेट दिवप्यांची म्हायती एकठांय करपाक आनी वापरपाक परवानगी दिता तुमकां संबंदीत आसा.
4. ही म्हायती एकठांय करपाक Google स्वताच्या गुप्तताय धोरणान मार्गदर्शन करता.
5. साइट वापरप्यांनी भेट दिवन DART कुकीज वापरांतल्यान भायर सरूं येता Google जाहिराती आनी भागीदार नेटवर्का खातीर गुप्तताय धोरण.

जापसालदारकी नाकारप
उपकार करून लक्षांत दवरात की तिसऱ्या पक्षाच्या सायटींक भेट दितना वैयक्तीक म्हायती प्रसारीत करप, जरी भागीदार कंपनींच्या सायटींचो आसपाव आसा, जरी संकेतथळार सायटीचो दुवो आसलो वा सायटींत ह्या संकेतथळांचो दुवो आसलो तरी, ह्या दस्तावेजाचो आस्पाव ना. हेर संकेतथळांच्या कृतींक सायट प्रशासन जापसालदार ना. ह्या सायटींक भेट दितना वैयक्तीक म्हायती एकठांय करपाची आनी प्रसारीत करपाची प्रक्रिया ह्या कंपनींच्या सायटींचेर आशिल्ल्या “वैयक्तीक म्हायतीचें संरक्षण” वा तत्सम दस्तावेजा वरवीं नियंत्रीत जाता.


फुकट बांदकाम साहित्य गणना सेवा