स्तंभ बुन्याद रेखांकन
स्तंभ बुन्याद रेखांकन
बुन्यादीचो खांब
बुन्यादीचो खांब

स्तंभाच्या वयल्या भागाचें खंड 0.038 मी3
बेस खंड 0.025 मी3
एकूण स्तंभ खंड 0.063 मी3

खांब्यांमदलें अंतर आडवें 1450 मिमी
खांब्यांमदीं उबें अंतर 1433 मिमी
बुन्यादी खांब्यांची संख्या 20 गजाली

सगळ्या खांब्यांचें काँक्रीटाचें खंड 1.257 मी3
ग्रिलेजी खातीर काँक्रीटाचो खंड 0.606 मी3
काँक्रीटाचें एकूण खंड 1.863 मी3

एका स्तंभांत मजबुतीची लांबाय 4.2 मी
स्तंभांतल्या मजबुतीचें प्रमाण 84 मी
ग्रिलेजांतल्या मजबुतीची लांबाय 84 मी
मजबुतीची एकंदर लांबाय 168 मी

मजबुतीचें एकूण वजन 149.08 किग्रॅ

फावंडेशनाक बांदकाम साहित्याचो खर्च

शिमीटाच्यो पोतयो गरजेच्यो आंकडो 50 किग्रॅ: 13.04. (वा 652.05 किग्रॅ)
शिमीटाचो खर्च 2608.2

रेंव 1630.13 किग्रॅ
रेंव खर्च 489.04

खंडीत जाल्लें 2347.38 किग्रॅ
खंडीत खर्च 938.95

मजबुतीचो खर्च 2981.6

एकूण: 7017.79


© www.zhitov.ru