ካልኩሌተር ስሌታትካ መእተዊ
ትግርኛ

ስሌት ናይ ሓደ ዝተጠቕለለ ሳዕሪ


ስእሊ ስኬል 1:

መለክዒታት ብሜትሮ ግለጽ

ንውሓት ክፍሊ Y
ስፍሓት ፕሎት X

ንውሓት ጥቕላል A
ስፍሓት ጥቕላል B

ኽዙን C, %
ክብደት ምጥዋይ V
ዋጋ ሳዕሪ ንሓደ 1 ጥቕላል
ስራሕ ን 1 ጥቕላልስሌት ናይ ሓደ ዝተጠቕለለ ሳዕሪ

ዝተጠቕለለ ሳዕሪ
ዘድልዩ መለክዒታት ግለጽ

Y - ንውሓት ክፍሊ
X - ስፍሓት ፕሎት
A - ንውሓት ጥቕላል
B - ስፍሓት ጥቕላል
C - ዝርዝር ኣቑሑት፡ ብሚእታዊት ዝግለጽ
V - ክብደት ሓደ ጥቕላል፡ ብኪሎግራም

ኣብቲ ስእሊ ንምርኣይ ኣንፈት ምቕማጥ ምረጽ።
ወጻኢታት ንምሕሳብ፡ ዋጋ ንሓደ ጥቕላልን ንምንጻፍ ዝወጽእ ወጻኢታትን ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ።
ዘመናውን ምቹእን ዝተጠቕለለ ሳዕሪ ኣብ መርበብ ሓበሬታኻ ጽቡቕን ልክዕን ሳዕሪ ንምፍጣር ክሕግዝ እዩ። እዚ ሳዕሪ ዝበዝሖ መሸፈኒ ኮይኑ ብመልክዕ ጥቕላል ሳዕሪ ዝሽየጥ ኮይኑ ዘርኢ ሳዕሪ ሳዕሪ ተቐሚጡሉ።

መብዛሕትኡ ግዜ ዝተጠቕለለ ሳዕሪ ዝሸጣ ትካላት ኣብ ምንጻፍ ሓገዝ ይህባ። ብገለ ፍልጠት ግን ነቲ ስራሕ ባዕልኻ ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ።

ሶፍትዌርና ንመላእ መረባኹም ምዕሩይ ናይ ሳዕሪ መሸፈኒ ንምፍጣር ክንደይ ጥቕላል ሳዕሪ ከምዘድልየኩም ክሕስብ እዩ። ነዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም መለክዒታት ናይቲ ፕሎትን ሓደ ጥቕላል ሳዕሪ ሳዕርን ጥራይ እዩ፣ ከምኡ’ውን ዘድልየካ ሚእታዊት ስቶክ እዩ። በዚ ሓበሬታ እዚ፡ ብዝሒ ዘድልየካ ጥቕላልን ክህልዎ ዝኽእል ዋጋን ብቐሊሉ ክትሕስቦ ትኽእል ኢኻ። ብድሕሪኡ፡ ሳዕርኻ ኣብ ጀርዲንካ ወይ ኣብ ቅድሚት ሳዕሪ ገዚእካ ምትካል ጥራይ እዩ።
ባዕልኻ ግበር ምጽባቕ መሬት ቀሊል እዩ።

ምድቃስ

ኣስተውዕል፡ ሚእታዊት ስቶክ ንስሩዕ ስፍራ 5 ሚእታዊት፡ ንዓራት ዕምባባታት፡ ዓራት ዕምባባታት ወይ መንገዲ ጀርዲን ዘለዎ ስፍራ ድማ 10 ክኸውን ኣለዎ።

ቅድሚ ናብ ምቕማጥ ሳዕሪ ምኻድና፡ እቲ ቦታ ክዳሎ ኣለዎ። ካብኡ ኩሉ ፍርስራስ፡ ኣእማን ከተውጽእ፡ ጻህያይ ከተውጽእ ኣለካ። እቲ ሓመድ ብፍሉይ ኬሚካላት ክሕከምን ክለማዕን ክግደድ እዩ። ብድሕሪኡ ምፍሳስ ማይ ይስራሕ። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ምድላው ደረጃ፡ እቲ ናይ ሳዕሪ ቦታ ብልሙዕ ሓመድ ይሽፈን፡ ቅድሚ እቲ ዝተሓሰበ ምቕማጥ ድማ ሓደ ሰሙን ይድቅስ። ቅድሚ እቲ ሳዕሪ ምቕማጥና፡ እቲ መሬት ኣዝዩ ነቒጹ እንተኾይኑ፡ ክረግፍ ኣለዎ።

ሕጂ እቲ ሳዕሪ ክነጽፍ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ እቲ ሳዕሪ ካብ ግራት ምስተቖርጸ ካብ 72 ሰዓታት ዘይውሕድ ክኸውን ኣለዎ። ወይ ድማ እዚ እንተዘይተኻኢሉ እቲ ሶድ ኣብ ጽላሎት ዘለዎ ቦታ ተፈቲሑ ክሳብ ዝድቅስ በብእዋኑ ማይ ክወሃቦ ይግባእ።
ጥቕላል ኣብ ልዕሊ ነንሕድሕዱ ልዕሊ 4 ንጣብ ኣይትደራረቡ። ዋላ ጽቡቕ ሳዕሪ ኣብ ብዙሕ ጽዕነት ተጻራሪ እዩ።
ነቲ ሳዕሪ ብሓንሳብ ምቕማጥ ተመራጺ ምዃኑ ኣይትረስዕ። እዚ ድማ ልሙጽ ሓደ ዓይነት ሽፋን ክፈጥር እዩ።

እቲ ዝበለጸ ግዜ ንምንጻፍ ሳዕሪ መጀመርታ ቀውዒ ወይ ጽድያ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን መሬት በረድ ወይ ኣዝዩ ርጥብ ክኸውን ከምዘይብሉ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ።
ምቕማጥ ሶድ ናብቲ ንምኽዛን ኣጸጋሚ ዝኾነሉ ቦታ ቀሪብካ እዩ ዝጅምር። ሳዕሪ ብትኽ ዝበለ መስመር ጥራይ እዩ ክቕመጥ ዘለዎ። ደረጃ ዘይብሉ ቅርጺ ዘለዎም ቦታታት ምሽፋን ኣድላዪ እንተኾይኑ፡ ኣጸጋሚ ቦታታት ካብቲ ስቶክ ብፍሉይ ዝተቖርጸ ቁራጽ ሳዕሪ ይዕጾ።

ነፍሲ ወከፍ መስርዕ ሽፋን ብሙሉእ ጻሕሊ ክጅምርን ክውዳእን ኣለዎ፣ ወይ ድማ እንተወሓደ ፍርቂ ስፍሓት ዘለዎ ቁራጽ። እቶም ዝተረፉ ንኣሽቱ ቁራጽ ኣብ ማእከል እቲ መስርዕ ኣቐምጦም፣ ኣብ ወሰናት ግን ኣይትቐምጦም።
ድሕሪ ምዝዛሙ ነፍሲ ወከፍ መስርዕ ሳዕሪ ይጽቀጥ። ምጉርፋጥ ወይ ምድቃስ ምስ ዝፍጠር፡ ነቲ ሳዕሪ ኣልዒልካ ነቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ገጽ ምልስላስ የድሊ። ብድሕሪኡ እቲ ሳዕሪ መሊሱ ይጽቀጥ።

መስመራት ከም ስራሕ ሕጡብ ካብ ነንሕድሕዶም ተፈላልዮም ይቕመጡ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ እቶም ሶድ ፕሌት ኣብ ነንሕድሕዶም ብጽኑዕ ተጸቒጦም ከም ዘለዉ፡ ግን ከኣ ኣብ ነንሕድሕዶም ከይተደራረቡ ምርግጋጽ ኣገዳሲ እዩ።

ኣብ ሓድሽ ዝተነጽፈ ሳዕሪ ምጉዓዝ ኣይምከርን።

ክንክን ሳዕሪ

ምቕማጥ ሳዕሪ ምስተዛዘመ፡ ነቲ ኣብቲ ስፌት ዘሎ ቦታ ብፍሉይ ምትሕውዋስ ክትመልኦ ኣለካ። ኣቃውማ ናይዚ ምትሕውዋስ ኣብቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ዓይነት ሓመድ ይምርኮስ።

እቲ ዝተነጽፈ ሳዕሪ ጽቡቕ ማይ ክህልዎ ኣለዎ። ንነፍሲ ወከፍ ትርብዒት ሜትሮ እንተወሓደ 15 ሊትሮ ክወስድ እዩ። ኣብ ዝቕጽል ሰሙን፡ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ፡ እቲ ሳዕሪ እውን ማይ ምሃብ የድልዮ።

ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ፡ ሱር እቲ ሳዕሪ ምስቲ እቲ ሳዕሪ እተነጽፈሉ መሰረት ብሓባር ኪዓቢ እዩ፣ ምጽባቕ መሬት እቲ ሳዕሪ ድማ ነባሪ ይኸውን።
ድሕሪ ምንጻፍ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን እቲ ሳዕሪ ክቑረጽ ይኽእል። እዚ ድማ ኣብ ስግር ኣንፈት ምድቃሱ ክግበር ኣለዎ፣ ብተመሳሳሊ ድማ ነቲ ኣዝዩ ላዕለዋይ ክፋል ናይቲ ስንቂ ሳዕሪ ጥራይ ክቑረጽ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግዜ ሳዕሪ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ወርሒ መስከረም እዩ ዝሕረስ።
ኣብ ጽድያ፡ መሬት ምስ ፈሰሰት፡ እቲ ሳዕሪ መሊሱ ይድቅስን ይቑረጽን፡ እንደገና ግን ንጫፋት ስንቂ ሳዕሪ ጥራይ ይቑረጽ።
ኣብ ውዑይ ወቕቲ፡ እቲ ሳዕሪ ብግምት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 መዓልታት ማይ ክወሃቦ ኣለዎ።

zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov
fb vk

© 2007 - 2024
እቲ ኣፕሊኬሽን ንኽትሰርሓሉ ዝያዳ ምቹእ እዩ።
Google Play
ፖሊሲ ውልቃዊ ሓበሬታ
ገና ዝተዓቀበ ስሌታት የብልካን።
ስሌታትካ ክትዕቅብን ብፖስታ ክትሰዶን ክትክእል ተመዝገብ ወይ እቶ።
русский afrikaans العربية беларуская български català česky cymraeg dansk deutsch ελληνική english español eesti euskal فارسی suomi français gaeilge galego עברית hrvatski magyar indonesia íslenska italiano 日本語 한국어 lietuvių latviešu македонски melayu malti nederlands norsk polski português română slovenčina slovenščina shqipe српски svenska kiswahili าษาไทย filipino türkçe українська việt ייִדיש 简体 繁體 հայերեն azərbaycan საქართველოს kreyòl ayisyen বাঙ্গালী hmoob latin esperanto हिन्दी తెలుగు ગુજરાતી ಕನ್ನಡ தமிழ் اردو қазақ монгол тоҷик o'zbek bosanski ລາວ नेपाली සිංහල ị̀gbò èdè yorùbá malagasy ဗမာစာ ខ្មែរ ਪੰਜਾਬੀ मराठी മലയാളം sugboanon sunda isizulu jawa chicheŵa hausa maya yucateco кыргыз አማርኛ kurmancî lëtzebuergesch پښتو सिन्धी samoa gàidhlig isixhosa chishona frysk af-soomaali sotho corsu hawaiʻi māori ଓଡ଼ିଆ kinyarwanda türkmen ئۇيغۇرچە татар aymara অসমিয়া بامبارا भोजपुरी oluganda ava-ñe’ẽ डोगरी ilokano qhichwa कोंकणी krio سۆرانی lingála मैथिली މޯލްޑިވިއަން އެވެ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mizo ṭawng afaan oromoo संस्कृत- sesotho sa leboa ትግርኛ xitsonga twi ɛ̀ʋɛ̀gbè basa jawa