ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆਪਣੇ ਗਣਨਾ ਪਰਵੇਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ

ਕਰਜ਼ਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ


ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਵਿਆਜ ਦਰ

ਐਨੂਅਟੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਵਖ ਭੁਗਤਾਨਕਰਜ਼ਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਰਜ਼, ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਿਓ.
ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ.

ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਤ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕ. Banks ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਸੰਗਠਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ, ਜ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ Apartment, ਕਾਰ ਲੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਲਈ. ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲੋੜੀਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ - ਸਾਲਨਾ ਜ ਵਖ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਲੋਨ' ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਸੰਤੁਲਨ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ.

ਵਖ ਭੁਗਤਾਨ

ਲੋਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ. ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਲਕ ਗਠਨ. ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੇਖਾਉਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ.
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਫਲਾਅ ਹੈ.
ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ.
Banks ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ '' ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ. ਕੁਝ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ guarantors ਜ ਸਹਿ-ਵਾਸਲਆ ਖਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਬੋਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ.

ਐਨੂਅਟੀ ਭੁਗਤਾਨ

ਲੋਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਾਲਨਾ ਢੰਗ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਸ' ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ, ਸਭ ਵਪਾਰਕ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ. ਵਾਰਸ਼ਕੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵਧੀਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੂਅਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਸਮਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ. ਪਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਛੇੜਛਾੜ ਰਿਹਾ.

ਆਉਟਪੁੱਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ.
ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ.

zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov
fb vk

© 2007 - 2024
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ
Google Play
ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਗਣਨਾ ਹੈ.
ਰਜਿਸਟਰ ਜ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਲ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ.
русский afrikaans العربية беларуская български català česky cymraeg dansk deutsch ελληνική english español eesti euskal فارسی suomi français gaeilge galego עברית hrvatski magyar indonesia íslenska italiano 日本語 한국어 lietuvių latviešu македонски melayu malti nederlands norsk polski português română slovenčina slovenščina shqipe српски svenska kiswahili าษาไทย filipino türkçe українська việt ייִדיש 简体 繁體 հայերեն azərbaycan საქართველოს kreyòl ayisyen বাঙ্গালী hmoob latin esperanto हिन्दी తెలుగు ગુજરાતી ಕನ್ನಡ தமிழ் اردو қазақ монгол тоҷик o'zbek bosanski ລາວ नेपाली සිංහල ị̀gbò èdè yorùbá malagasy ဗမာစာ ខ្មែរ ਪੰਜਾਬੀ मराठी മലയാളം sugboanon sunda isizulu jawa chicheŵa hausa maya yucateco кыргыз አማርኛ kurmancî lëtzebuergesch پښتو सिन्धी samoa gàidhlig isixhosa chishona frysk af-soomaali sotho corsu hawaiʻi māori ଓଡ଼ିଆ kinyarwanda türkmen ئۇيغۇرچە татар aymara অসমিয়া بامبارا भोजपुरी oluganda ava-ñe’ẽ डोगरी ilokano qhichwa कोंकणी krio سۆرانی lingála मैथिली މޯލްޑިވިއަން އެވެ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mizo ṭawng afaan oromoo संस्कृत- sesotho sa leboa ትግርኛ xitsonga twi ɛ̀ʋɛ̀gbè basa jawa