Tổng diện tích các bức tường 29.15 m2
Vuông Windows 0.96 m2 (1 Máy tính cá nhân)
Khu vực cửa ra vào 1.52 m2 (1 Máy tính cá nhân)
Khu vực tường nhìn ra cửa ra vào và cửa sổ 26.67 m2
Chu vi 11 m

Một hình vuông cuộn 5 m2
Chiều dài vải 2.8 m
Như nhiều lưỡi trong một cuộn 3 Máy tính cá nhân
Phần còn lại của mỗi cuộn 1.6 m
Số lượng các loại vải Ngày 2.8 m ~18 Máy tính cá nhân

Phải cuộn hình nền Tổng cộng 6 Máy tính cá nhân
Phần còn lại của 3.33 m2 hoặc 0.67 cuộn© www.zhitov.ru