3D

Vẽ trống
Vẽ trống

Kết quả tính toán
Dung tích thùng 0.2262 m3 hoặc 226.1947 lít
Số lượng chất lỏng 0.1414 m3 hoặc 141.3717 lít
Thể tích phần trống 0.0848 m3 hoặc 84.823 lít

Vuông dưới cùng 0.2827 m2
Diện tích bề mặt bên 1.508 m2
Tổng diện tích thùng 2.0735 m2


© www.zhitov.ru