Đặt biểu đồ
Đặt biểu đồ

Chiều dài theo dõi: 6 m
Chiều rộng chỉ huy dàn nhạc: 1 m
Thảm: 6 m2
Diện tích của một lát: 0.16 m2
Số lát: 38 thanh
Thêm âm lượng: 1.2 m3

Chi phí của các tác phẩm: 2400

© www.zhitov.ru