Chương trình gần đúng của xếp chồng của cán bãi cỏ
Chương trình gần đúng của xếp chồng của cán bãi cỏ

Nhiều kích thước: 120 mét vuông
Một hình vuông cuộn: 0.8 mét vuông
Chỉ cần: 158 dạng cuộn
Tổng trọng lượng của các: 3160 kg
Chi phí của cỏ: 31600
Chi phí của các tác phẩm: 63200


© www.zhitov.ru