Đặt biểu đồ
Đặt biểu đồ

Tường A1
Tổng diện tích của các: 4.17 m2
Mà không có kết thúc: 1.01 m2
Vuông gạch: 3.16 m2
Số lát: 105 thanh
Skirting Ban: 0.15 m

Tường B1
Tổng diện tích của các: 3.68 m2
Mà không có kết thúc: 0.39 m2
Vuông gạch: 3.29 m2
Số lát: 110 thanh
Skirting Ban: 0.9 m

Tường C1
Tổng diện tích của các: 4.17 m2
Mà không có kết thúc: 1.4 m2
Vuông gạch: 2.77 m2
Số lát: 92 thanh
Skirting Ban: 1 m

Tường D1
Tổng diện tích của các: 3.68 m2
Số lát: 123 thanh
Skirting Ban: 1.5 m

Tổng cộng
Tổng diện tích của các: 15.68 m2
Mà không có kết thúc: 2.8 m2
Vuông gạch: 12.88 m2
Số lát: 429 thanh

Tổng chiều dài của các mối hàn: 150.3 m
Skirting Ban: 3.55 m
Chu vi: 6.4 m

Chi phí của các gạch: 2576.5
Chi phí của các tác phẩm: 5153


© www.zhitov.ru