Kiến trúc
Kiến trúc
Hội đồng quản trị hàng rào
Hội đồng quản trị hàng rào

Khoảng cách giữa các trung tâm của reek 104 mm
Khoảng cách giữa rejkami 44 mm

Chiều cao thanh

  1. 1400 mm - 2 Máy tính cá nhân.
  2. 1450 mm - 2 Máy tính cá nhân.
  3. 1495 mm - 2 Máy tính cá nhân.
  4. 1536 mm - 2 Máy tính cá nhân.
  5. 1571 mm - 2 Máy tính cá nhân.
  6. 1602 mm - 2 Máy tính cá nhân.
  7. 1628 mm - 2 Máy tính cá nhân.
  8. 1650 mm - 2 Máy tính cá nhân.
  9. 1668 mm - 2 Máy tính cá nhân.
10. 1682 mm - 2 Máy tính cá nhân.
11. 1692 mm - 2 Máy tính cá nhân.
12. 1698 mm - 2 Máy tính cá nhân.
13. 1700 mm - 1 Máy tính cá nhân.


© www.zhitov.ru