Meýilnamada üçegiň ululygy.
Meýilnamada üçegiň ululygy.

Başlangyç maglumatlar
Rafter ini 150 mm
Has galyňlygy 50 mm
Eaves 500 mm
Diwarlardaky üçegiň ini 5000 mm
Boý 2000 mm
üçegiň uzynlygy 6200 mm

Damyň ululygy
Meýilnamada web beýikligi 6463 mm
Web ini 6200 mm
Üçek meýdany 40.1 inedördül metr

Rafters uzyn 6463 mm
Gämi duralgalarynyň sany 11
Rater materiallarynyň mukdary 0.53 kub metr
Tagta hatarlarynyň sany 42
Batta tagtalarynyň göwrümi 0.97 kub metr ýa-da 44 bölekler 6 metr
Esasy üçegiň üçek materialynyň mukdary 28 listler
3.6 boýunça 7.7 sahypanyň giňligi
Dam örtügi (äýnek, ruberoid ...) 41 inedördül metr
Ruberoid 3 rulolar (Her rulon üçin 15 inedördül metr) ýa-da äýnek 3 rulolar (Her rulon üçin 20 inedördül metr)
Gabat gelmegi bilen 10%

Materiallary has takyk hasaplamak üçin kömegi okaň!


© www.zhitov.ru