Esasy üçegiň ýarysy boýunça ölçegler.
Esasy üçegiň ýarysy boýunça ölçegler.

Başlangyç maglumatlar
Rafter ini 150 mm
Has galyňlygy 50 mm
Esasy üçegiň gyrasy 500 mm
Diwarlardaky esasy üçegiň ini 6000 mm
Tomuň başyndan dag gerşine çenli beýiklik 3000 mm
Esasy üçegiň uzynlygy (at) 6200 mm

Esasy üçegiň ululygy
Esasy üçegiň beýikligi 4950 mm
Web ini (at) 6200 mm
Esasy üçegiň meýdany 30.69 (61.38) inedördül metr

Rafters uzyn 4950 mm
Gämi duralgalarynyň sany 11 (22)
Rater materiallarynyň mukdary 0.41 (0.82) kub metr
Tagta hatarlarynyň sany 25 (50)
Batta tagtalarynyň göwrümi 0.58 (1.16) kub metr ýa-da 26 (52) bölekler 6 metr
Esasy üçegiň üçek materialynyň mukdary 36 listler
2.5 boýunça 7 her ýarym üçin sahypanyň ini
Dam örtügi (äýnek, ruberoid ...) 62 inedördül metr
Ruberoid 5 rulolar (Her rulon üçin 15 inedördül metr) ýa-da äýnek 4 rulolar (Her rulon üçin 20 inedördül metr)
Gabat gelmegi bilen 10%

Materiallary has takyk hasaplamak üçin kömegi okaň!


© www.zhitov.ru