Gizlinlik syýasaty

Www.zhitov.ru sahypasynyň administrasiýasy, mundan beýläk Saýt diýlip atlandyrylýar, Saýta girýänleriň hukuklaryna hormat goýýar. Sahypamyza girýänleriň şahsy maglumatlarynyň gizlinliginiň ähmiýetini ýatdan çykarmaýarys. Bu sahypa, Saýty ulananyňyzda haýsy maglumatlary alýandygymyz we ýygnaýandygymyz hakda maglumatlary öz içine alýar. Bu maglumatlar, bize berýän şahsy maglumatlaryňyz barada habarly karar bermäge kömek eder diýip umyt edýäris.

Bu Gizlinlik Policyörelgesi diňe Saýt we Saýt tarapyndan toplanan we üsti bilen toplanan maglumatlara degişlidir.

Maglumat ýygnamak

Saýta gireniňizde, üpjün edijiňiziň domen adyny, ýurduny we saýlanan sahypa geçişlerini kesgitleýäris.

Saýtda alýan maglumatlarymyz, Saýtdan peýdalanmagyňyzy aňsatlaşdyrmak üçin ulanylyp bilner, şol sanda:
- ulanyjylar üçin iň amatly görnüşde Saýty guramak

Saýt, sahypa gireniňizde ýa-da hasaba alanyňyzda meýletin berýän şahsy maglumatlaryňyzy ýygnaýar. Şahsy maglumatlar, adyňyz ýa-da e-poçta salgyňyz ýaly belli bir adam hökmünde kesgitleýän maglumatlary öz içine alýar. Saýtyň mazmunyny hasaba almazdan görüp bilýän bolsaňyz, käbir aýratynlyklardan peýdalanmak üçin hasaba alynmaly bolarsyňyz.

Saýt, statistiki hasabat döretmek üçin gutapjyk tehnologiýasyny ulanýar. Gutapjyklar Saýt üçin zerur bolup biljek maglumatlary öz içine alýar - opsiýalary görmek we Sahypada statistiki maglumatlary ýygnamak üçin sazlamalaryňyzy saklamak. Şeýle-de bolsa, bu maglumatlaryň hemmesi şahsyýet hökmünde size hiç hili bagly däldir. Kukiler e-poçta salgyňyzy ýa-da siz hakda şahsy maglumatlary ýazga almaýar. Bu tehnologiýa, Saýtda gelýänleriň hasaplaýjylary tarapyndan hem ulanylýar.

Mundan başga-da, gelýänleriň sanyny sanamak we Sahypamyzyň tehniki mümkinçiliklerine baha bermek üçin adaty web serwer gündeligini ulanýarys. Saýtdan näçe adamyň girýändigini kesgitlemek we ulanyjylara iň amatly görnüşde sahypalary tertiplemek, Saýtyň ulanýan brauzerleri bilen laýyk gelmegini üpjün etmek we sahypalarymyzdaky mazmuny mümkin boldugyça gelýänler üçin peýdaly etmek üçin bu maglumatlary ulanýarys. Saýtdaky hereketler barada maglumat ýazýarys, ýöne Saýta girýänler hakda däl, şonuň üçin Saýtyň administrasiýasy siziň şahsyýetiňiz barada anyk maglumat siziň razylygyňyz bolmazdan saklanmaz ýa-da ulanylmaz.

Gutapjyklarsyz material görmek üçin, brauzeriňizi gutapjyklary kabul etmezligi ýa-da iberilende size habar bermezligi üçin sazlap bilersiňiz.

Maglumat paýlaşmak

Saýt administrasiýasy hiç hili ýagdaýda şahsy maglumatlaryňyzy üçünji taraplara satmaýar ýa-da kärendesine bermeýär. Şeýle hem, kanun tarapyndan talap edilýänlerden başga, siziň berýän şahsy maglumatlaryňyzy mälim etmeýäris.

Sahypanyň administrasiýasy, mahabat materiallaryny we mahabatlary sahypa sahypalarynda tölegli ýerleşdirýän Google bilen hyzmatdaşlygy bar. Bu hyzmatdaşlygyň çäginde Saýt administrasiýasy ähli gyzyklanýan taraplaryň dykgatyna aşakdaky maglumatlary berýär:
1. Google, üçünji tarap satyjysy hökmünde Saýtdaky mahabatlary hödürlemek üçin gutapjyklary ulanýar.
2. “DoubleClick DART” mahabat önümleriniň gutapjyklary, Google tarapyndan Saýtda mazmun programmasy üçin AdSense-e gatnaşyjy hökmünde hödürlenýän mahabatlarda ulanylýar.
3. Google-yň DART gutapjygyny ulanmagy, has köp önümler we hyzmatlar barada mahabat bermek üçin Saýta we beýleki web sahypalaryna girmegiňiz barada ady, salgysy, e-poçta salgysy ýa-da telefon belgisinden başga sahypa girýänleriň maglumatlaryny ýygnamaga we ulanmaga mümkinçilik berýär. size degişlidir.
4. Google bu maglumatlary ýygnamakda öz gizlinlik ýörelgelerine esaslanýar.
5. Saýt ulanyjylary, girip, DART gutapjyklaryny ulanmakdan ýüz öwrüp bilerler Google mahabatlary we hyzmatdaş ulgamy üçin gizlinlik syýasaty.

Jogapkärçilikden boýun gaçyrmak
Üçünji tarap sahypalaryna, şol sanda hyzmatdaş kompaniýalaryň saýtlaryna gireniňizde şahsy maglumatlaryň berilmegi, web sahypasynda Saýtda baglanyşyk bar bolsa ýa-da Saýtda bu web sahypalaryna baglanyşyk bar bolsa-da, bu resminamanyň ýokdugyny ýadyňyzdan çykarmaň. Saýt administrasiýasy beýleki web sahypalarynyň hereketleri üçin jogapkärçilik çekmeýär. Bu sahypalara gireniňizde şahsy maglumatlary ýygnamak we geçirmek prosesi, bu kompaniýalaryň web sahypalarynda ýerleşýän “Şahsy maglumatlary goramak” resminamasy ýa-da şuňa meňzeş resminama bilen düzgünleşdirilýär.


Mugt gurluşyk materiallaryny hasaplamak hyzmaty