கடைசல்
கடைசல்

மேல் காண்
மேல் காண்

பக்கத்தில் காண்க
பக்கத்தில் காண்க X
பக்கத்தில் காண்க
பக்கத்தில் காண்க Z

பக்கத்தில் மச்சு
பக்கத்தில் மச்சு X
பக்கத்தில் மச்சு
பக்கத்தில் மச்சு Z

விலா மச்சு
விலா மச்சு


கூரை பகுதியில் 59.93 எம்2
இறவானப் நீளம் 25667 mm (25.67 எம்) (7333+5500+7333+5500)
நீளம் சக்கர சப்பாத்து 23367 mm (23.37 எம்) (5842*4)

Rafters அளவை
விவரங்கள் 1. 5842 mm - 1 Pc.
விவரங்கள் 2. 5842 mm - 1 Pc.
விவரங்கள் 3. 5842 mm - 1 Pc.
விவரங்கள் 4. 5842 mm - 1 Pc.
விபரம் 5. 4220 mm - 2 Pc.
விபரம் 11. 4220 mm - 2 Pc.
விபரம் 6. 3500 mm - 2 Pc.
விபரம் 12. 3500 mm - 2 Pc.
விபரம் 7. 2780 mm - 2 Pc.
விபரம் 13. 2780 mm - 2 Pc.
விபரம் 8. 2059 mm - 2 Pc.
விபரம் 14. 2059 mm - 2 Pc.
விபரம் 9. 1339 mm - 2 Pc.
விபரம் 15. 1339 mm - 2 Pc.
விபரம் 10. 619 mm - 2 Pc.
விபரம் 16. 619 mm - 2 Pc.
விபரம் 17. 4612 mm - 2 Pc.
விபரம் 21. 4612 mm - 2 Pc.
விபரம் 18. 3515 mm - 2 Pc.
விபரம் 22. 3515 mm - 2 Pc.
விபரம் 19. 2419 mm - 2 Pc.
விபரம் 23. 2419 mm - 2 Pc.
விபரம் 20. 1322 mm - 2 Pc.
விபரம் 24. 1322 mm - 2 Pc.
மச்சு மொத்த நீளம் 128907 mm (128.91 எம்)
மச்சு மரத்துண்டுகளின் தொகுதி 0.97 எம்3


கடைசல் பலகைகள் பரிமாணங்கள்
(கட்சி X)

பல 1 7333 mm
பல 2 6834 mm
பல 3 6334 mm
பல 4 5834 mm
பல 5 5334 mm
பல 6 4835 mm
பல 7 4335 mm
பல 8 3835 mm
பல 9 3335 mm
பல 10 2836 mm
பல 11 2336 mm
பல 12 1836 mm
பல 13 1336 mm
பல 14 837 mm
பல 15 337 mm

கடைசல் பலகைகள் பரிமாணங்கள்
(கட்சி Z)

பல 1 5500 mm
பல 2 5172 mm
பல 3 4843 mm
பல 4 4515 mm
பல 5 4187 mm
பல 6 3859 mm
பல 7 3530 mm
பல 8 3202 mm
பல 9 2874 mm
பல 10 2545 mm
பல 11 2217 mm
பல 12 1889 mm
பல 13 1561 mm
பல 14 1232 mm
பல 15 904 mm
பல 16 576 mm
பல 17 247 mm


பலகைகள் மொத்த நீளம் 212757 mm (212.76 எம்)
சட்டங்களால் ஆனதாக மரத்துண்டுகளின் தொகுதி 0.53 எம்3


© www.zhitov.ru