முன்னணி மற்றும் காதைத் காட்சி
முன்னணி மற்றும் காதைத் காட்சி
கூரை பரிமாணங்கள்
கூரை பரிமாணங்கள்


Greenhouses பகுதியில்: 11.25 எம்2
Greenhouse தொகை: 21.38 எம்3
Perimeter: 14 எம்

மொத்த கண்ணாடி பகுதி: 36.36 எம்2
கூரை பகுதி: 13.36 எம்2 (2 x 6.68)
சுவர்களுடன் பரப்பு: 13.5 எம்2 (2 x 6.75)
சதுர facades: 9.5 எம்2 (2 x 4.75)

சட்டம் கொள்வனவு நீளம்: 122.12 எம்


© www.zhitov.ru