வளைவரைதல்
வளைவரைதல்
வளைவு பிரிவு திட்டம்
வளைவு பிரிவு திட்டம்
வட்டப்பகுதி
வட்டப்பகுதி
விரிவாக வரைதல்
விரிவாக வரைதல்

பகுதி முழுவதும் கோணம் துண்டு 18°
பாகங்களின் எண்ணிக்கை 5 பகுதிக்கு
குறைந்தபட்ச விவரம் அகலம் 0.124 எம்     (124 mm)


© www.zhitov.ru