සීතල හා උණු වතුර අනුපාතය
සීතල හා උණු වතුර අනුපාතය
මිශ්ර කිරීමෙන් පසු ජල උෂ්ණත්වය 27.9°
සීතල වතුර 71.4% (50 ලීටර්)
උණු වතුර 28.6% (20 ලීටර්)


© www.zhitov.ru